Svakt fjerde kvartal, men robust finansiell stilling og godt forberedt på et tøft marked i 2009

Stabilt kundegrunnlag, tilfredsstillende kundeavkastning og historiske investeringsmuligheter for kunder

Tatt i betraktning den finansielle uroen, er vi fornøyd med at vår verdifulle kundebase er relativt stabil, og dessuten har økt med 3000 kunder i løpet av året. Den gjennomsnittlige kundeporteføljen har hatt et verdifall på 12 % i 2008. Til sammenligning har hovedindeksen ved Oslo Børs og MSCI Barra World Index falt med henholdsvis 54 % og 27 % i samme tidsrom. "Vi tror at den nåværende markedssituasjonen åpner for mange interessante og gunstige investeringsmuligheter for våre kunder. Acta vil fortsette å tilby en kombinasjon av investeringsalternativer med god diversifisering, og vi tror at kunder som følger vårt råd om å gradvis øke sine investeringer i produkter som tilbys av Acta, vil oppleve en svært konkurransedyktig avkastning de neste tre til fem årene," uttaler konsernsjef Simen Mørdre.  

Svakt fjerde kvartal, men en positiv trend sammenlignet med tredje kvartal
Acta viste en positiv utvikling i brutto tegning i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal. Acta er tilfreds med å kunne rapportere brutto tegning for kvartalet på 1.627 millioner kroner, sammenlignet med 791 millioner kroner i tredje kvartal 2008. Driftsresultatet påvirkes negativt av engangseffekter på 23 millioner kroner knyttet til to eiendomsporteføljer og 5 millioner kroner i forbindelse med restruktureringskostnader. Ser man bort fra disse engangseffektene, ville Acta hatt et driftsresultat på  -28 millioner kroner i fjerde kvartal. Med samme tegningsnivå og produktmiks i hele første kvartal som i fjerde kvartal, og med en ny og redusert kostnadsbase, vil første kvartal 2009 bli lønnsomt.  

Acta er forberedt på fortsatt svake finansmarkeder
"Acta har opplevd mange utfordringer i 2008. Vi har vært i stand til å handle raskt og treffe nødvendige tiltak for å innrette organisasjonen til de rådende markedsforholdene. Vi har lykkes med å redusere konsernets kostnadsstruktur med 300 millioner kroner, uten at det i nevneverdig grad har påvirket kjernevirksomheten, og ved å holde samme høye kvalitet i de rådgivningstjenestene vi tilbyr kundene. Samtidig har vi økt de faste inntektene til rekordhøye 320 millioner kroner i 2008. Likevel er det økonomiske resultatet for året på et mye lavere nivå enn for 2007. En vesentlig reduksjon i inntektene kombinert med økte faste kostnader som følge av den sterke organiske veksten i hele 2007, er viktige forklaringsvariabler for nedgangen i inntjening. På grunnlag av de tiltakene vi har iverksatt mot utgangen av 2008, har Acta en robust finansiell stilling og har mål om å være foretrukket leverandør av investeringsrådgivningstjenester i en vanskelig markedssituasjon," sier Mørdre.   "Vi er svært tilfreds med at Acta klarer å øke sin brutto tegning i en av de mest turbulente markedssituasjonene på flere tiår. Vi tror at konsernet, med sin nye og forbedrede kostnadsstruktur, er godt posisjonert for igjen å bli lønnsom på kvartalsbasis i 2009," sier konsernsjef Simen Mørdre.      

Finansielle høydepunkter i 4. kvartal 2008

  • Brutto tegning på 1.627 millioner kroner, sammenlignet med 9.490 millioner kroner i samme tidsrom i 2007. Total brutto tegning for 2008 var 9.872 millioner kroner.
  • Inntekter på 121 millioner kroner, sammenlignet med 777 millioner kroner i samme kvartal i 2007. Samlede inntekter i 2008 var 938 millioner kroner.
  • Faste inntekter på 78 millioner kroner, med en dekningsgrad mot faste kostnader på 69 %. Samlede faste inntekter i 2008 var 320 millioner kroner.
  • Driftsresultat på -56 millioner kroner, sammenlignet med 367 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2007. Eksklusive engangseffekter på 28 millioner kroner, ville driftsresultatet vært -28 millioner kroner i kvartalet. Driftsresultatet for 2008 endte på 124 millioner kroner.
  • Kundemidler under forvaltning på 89 milliarder kroner, opp fra 87 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.
  • Konsernet har en robust finansiell stilling og en netto likviditetsposisjon på over 400 millioner kroner.

  Fullstendig delårsrapport og presentasjon på engelsk finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

For kommentarer kontakt:
Simen Mørdre, konsernsjef - tlf. 908 68 562
Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507

Dokumenter og linker