Tildeling av aksjeopsjoner under langsiktig opsjonsprogram

Styret i Acta Holding ASA har i styremøte den 15. februar 2011 vedtatt tildeling av aksjeopsjoner for året 2011 i henhold til et opsjonsprogram for alle ansatte i Actakonsernet innenfor rammen av 5,5 millioner aksjeopsjoner per år for hvert av årene 2009, 2010 og 2011. Det vises til meldinger til Oslo Børs av 28. oktober 2009, 17. februar 2010, 19. august 2010 og 28. oktober 2010.

Styret har handlefrihet i forhold til vedtak gitt av ordinær generalforsamling den 11. mai 2010 til å inngå opsjonskontrakter for året 2011 på de vilkår som fremgår av vedtaket.

Totalt blir det den 16. februar 2011 tildelt 4,102 millioner aksjeopsjoner fordelt på 284 ansatte. Resten av rammen i programmet for året 2011 vil bli tildelt på datoene som kvartalsresultatene for 2011 presenteres av selskapet i form av melding til Oslo Børs. Etter tildelingen den 16. februar 2011 vil det totalt være utstedt opsjoner på 13,454 millioner aksjer.

Innløsningskursen for opsjonene for året 2011 skal være 105 % av aksjens sluttkurs på tildelingsdatoen. Innløsningskursen skal imidlertid reduseres med utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt.

Aksjeopsjoner som er tildelt primærinnsidere og definerte grupper (totalt 2,980 millioner aksjeopsjoner) den 16. februar 2011 kan innløses med 1/3 i en periode på tre (3) handelsdager etter at 4. kvartalsresultat for 2011 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs, med 1/3 i en periode på tre (3) handelsdager etter at 4. kvartalsresultat for 2012 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs, og med 1/3 i en periode på tre (3) handelsdager etter at 4. kvartalsresultat for 2013 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs. Aksjeopsjoner som er tildelt øvrige ansatte den 16. februar 2011 kan innløses med 100 % i periode på tre (3) handelsdager etter at 4. kvartalsresultat for 2012 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs.

Tildelingene til primærinnsidere i Actakonsernet fremgår av eget vedlegg til denne børsmeldingen.

Kontaktperson:

Styreleder Alfred Ydstebø, mobiltelefon 908 32 828

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker