Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Agasti Holding ASA vedrørende styrets og valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen i Agasti Holding ASA består av Steinar Olsen, Ulf-Einar Staalesen og Nils A. Foldal hvorav sistnevnte er valgkomiteens leder.

Komiteen ser det som sin viktigste oppgave å finne styrekandidater som ansees å ha den nødvendige kompetanse, og kapasitet, til å utføre de oppgaver et styre er pålagt. Valgkomiteen har også sett det som et mål at styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide. Valgkomiteens arbeid er for øvrig regulert av retningslinje for valgkomiteen i Agasti Holding ASA, vedtatt på generalforsamling 26. juni 2013.

Sittende styremedlemmer ble valgt på fjorårets to generalforsamlinger henholdsvis 26. juni 2013 og 29. november 2013, og funksjonstiden for styremedlemmer er to år. Således er ingen av styremedlemmene på valg. På bakgrunn av store forandringer i selskapets aksjonærstruktur siden forrige styrevalg, og etter innspill fra selskapets største aksjonærer vil valgkomiteen foreslå at det gjøres endringer i sammensetningen av styret. Hele det sittende styret er dermed på valg. I tillegg oppfyller det sittende styret per i dag ikke lovens krav til kjønnssammensetning, da tre av fire styremedlemmer er kvinner.

Etter selskapets vedtekter skal styret bestå av tre til syv medlemmer.

Styrets sammensetning er etter valgkomiteens innstilling som følger:

  1. John Høsteland, styrets leder (ny)
  2. Jon Bjørstad, styremedlem (ny)
  3. Erling Meinich-Bache, styremedlem
  4. Beatriz Malo de Molina, styremedlem
  5. Ellen Merethe Hanetho, styremedlem (ny)
  6. Trond Vernegg, styremedlem (ny)
  7. Kristin Louise Abrahamsen Wilhelmsen, styremedlem (ny)

Valgkomiteen vil samtidig takke de avgående styremedlemmene Merete Haugli og Sissel Knutsen Hegdal for sin innsats gjennom en krevende periode for selskapet.

Vedlagt følger et kort resumme av de nye styrekandidatene.

Samtlige av valgkomiteens medlemmer ble valgt på fjorårets generalforsamling. Da funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år, er således ingen av medlemmene på valg. På bakgrunn av store forandringer i selskapets aksjonærstruktur siden forrige valg vil valgkomiteen foreslå at det gjøres endringer i sammensetningen av valgkomiteen.

Etter selskapets vedtekter skal valgkomiteen bestå av tre til fem medlemmer.

Valgkomiteen vil etter forslaget bestå av:

  1. Ove Steinar Larsen, leder (ny)
  2. Truls Foss, medlem (ny)
  3. Eirik Iversen, medlem (ny)

Vedlagt følger et kort resumme av de nye kandidatene til valgkomiteen.

Oslo, 9. juni 2014

Nils A. Foldal
leder av valgkomiteen (sign.)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker