Drikkevannsforurensingen: RENT VANN TIL BERGENSERNE SOM NYTTÅRSGAVE

Oslo 01.12.2004 Drikkevannsforurensingen: RENT VANN TIL BERGENSERNE SOM NYTTÅRSGAVE I løpet av Januar/Februar vil drikkevannkilden Svartediket være sikret mot helseskadelige forurensinger. Det er klart etter at PMI og vannbehandlingsbedriften HOH har fått oppdraget med å sette i gang arbeidet med å montere UV-belysning ved vannuttaket ved drikkevannskilden Svartediket. Det er fra denne kilden parasittangrepene på Bergens befolkning har kommet i den senere tid. - Vårt UV-anlegg er et såkalt "medium trykk" anlegg. Det innebærer at vi bestråler vannet så effektivt at eventuelle amøber og parasitter, bakterier og virus får "sprengt" genestrukturen og dermed blir uskadeliggjort for godt, sier J.T.Andersen hos HOH. - Vi er veldig glad for at vår teknologi med medium trykk bestråling nå velges fremfor lavtrykks systemer. Det er liten tvil om at bestrålingen fra lamper under høyere trykk er langt mer effektivt. Dessuten krever våre anlegg vesentlig mindre plass. UV-påbud Alle offentlige vannverk har fått pålegg om å montere systemer for desinfeksjon, men av landets ca.1500 offentlige vannverk er det fortsatt 240 vannverk som ikke har etterkommet dette kravet. Svartediket i Bergen er ett av dem. - Drikkevannsproblemene i Bergen er en kraftig påminnelse om at det er risikofylt å ikke etterkomme påbudet, og jeg vil tro at de resterende vannverk nå er raske med å komme etter og få montert slikt utstyr, mener Andersen. - Nå er det imidlertid slik at vi her i landet også har rundt 1500 private vannverk. For disse gjelder det lempeligere regler for behandling av drikkevannet. Hvorfor det er slik, kan man undre seg over. Selvsagt bør forbrukerne ha samme krav om rent vann om de får drikkevannet fra den ene eller andre leverandør? For de private vannverkene er det bare et fåtall som har montert UV-utstyr. HOH har utviklet et prefabrikkert renseanlegg spesialtilpasset mindre private vannverk. Dette kan monteres i løpet av noen timer, og gir brukerne garantert rent EU vann. Kostnaden for dette ligger helt ned i et par hundre tusen, litt avhengig av kapasitet, ferdig montert. Prinsippene her er de samme som for løsningen som skal benyttes i Bergen, og forøvrig for flere hundre vannverk rundt om i Norge som allerede har investert i et HOH desinfeksjonssystem. Total celledød UV-rens av vann er en relativt ukomplisert prosess: I selve vannrøret monteres UV-lamper som bestråler drikkevannet med ultrafiolett lys når det renner forbi. Antall lamper tilpasses vannmengdene og andre rammevilkår. Anlegget som nå blir montert ved Svartediket er et Berson Inline UV-anlegg . Det er utstyrt med spesielle multiwave uv-lamper montert på tvers av vannstrømmen. Lampene gir fra seg en kraftig uvc-energi som forårsaker total celledød inne i mikroorganismene som drepes umiddelbart og ikke har mulighet til å reparere eller reprodusere seg selv. Det anlegget som nå leveres av HOH vil senere kunne bli flyttet til det nye Svartediket vannanlegg som er planlagt satt i drift i 2007. Bergen Kommune er i disse dager også i ferd med å starte det nye Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg der man kombinerer UV-bestråling med en kjemisk forbehandling som reduserer humusinnholdet og tilfører kalsium. Egne anlegg hos forbruker? Et annet problem er at vannet kan bli forurenset på veien mellom vannkilden og drikkevannskranen på grunn av dårlig rørnett og lekkasjer. Med Norges dårlige rørnett, kan det derfor være aktuelt å montere nytt UV-utstyr på selve brukerstedet - for eksempel ved sykehus, hos matvareprodusenter og andre steder der kravene til hygiene er store. Norsk vann ekstra sårbart - Vi vil gjerne tro at norsk drikkevann er spesielt sunt og rent, men slik er det dessverre ikke. Tvert om: 98 % av alt norsk drikkevann kommer fra det vi kaller overflatevann - sjøer og elver. Slikt vann utsettes for forurensing i langt større grad enn for eksempel borevann. Derfor kreves det ekstra påpasselighet og ekstra godt renseutstyr her i landet, mener Andersen. ----------------------------------------------------- For mer informasjon kontakt HOH v/ adm. direktør Jan T. Andersen På telefon 67 17 70 00 eller på mail JTA@HOH.no ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=307&lang=NO Vannbehandlingsbedriften HOH skal levere UV-anlegg for rensing av drikkevannet fra Svartediket i Bergen, og HOH-sjef Jan T. Andersen lover rent vann om få uker.

Multimedia

Multimedia