Badger Explorer ASA - Utøvelse av ansattes aksjeopsjoner i Badger Explorer ASA

Deltakere i Selskapets aksjeopsjonsprogram har den 7. mai 2011 utøvd totalt 16 666 aksjeopsjoner. Som følge av de ansattes aksjeopsjonsutøvelse har Styret besluttet å øke Selskapets aksjekapital fra NOK 2 314 035,125 til NOK 2 316 119,375 ved å utstede 16 666 nye aksjer til pari kurs NOK 0,125.

Etter økningen vil Selskapets aksjekapital være NOK 2 316 119.375 fordelt på 18 528 955 aksjer.

Eksisterende aksjonærers forkjøpsrett er blitt fraveket for å kunne gjennomføre aksje incentivprogrammet for Selskapets ansatte.

Aksjekapitaløkningen vil bli registrert i Foretaksregisteret så snart som praktisk mulig.

1. Opsjoner utøvd av primærinnsidere den 7. mai 2011
Erling A. Woods har utøvd 8 333 opsjoner i Selskapet, hvilket tilsvarer 8 333 aksjer til en utøvelsespris på NOK 10,-.

2. Overføring av rettigheter
Den 7. mai 2011 overførte primærinnsideren nevnt nedenfor sine rettigheter til å motta aksjer som oppsto som følge av opsjonsutøvelse til tredjepart. Salgssummen vil bli endelig bestemt basert på prisen som tredjepart oppnår når de selger aksjene i markedet. Primærinnsiderne kan ikke holdes ansvarlig for tap lidt av en tredjepart dersom aksjene senere selges under utøvelsespris. Endelig godtgjørelse for de overførte rettighetene/aksjene vil bli rapportert til Oslo Børs når de er kjent.

Erling A. Woods har overført 8 333 rettigheter.

3. Kjøp av aksjer
Den 7. mai 2011 inngikk primærinnsideren Erling A. Woods avtale om å bruke deler av godtgjørelsen nevnt i punkt 2 til å kjøpe aksjer. Når det blir kjent, vil det endelige antall aksjer, i tillegg til godtgjørelsen, bli rapportert til Oslo Børs.

4. Ny beholdning
Etter opsjonsutøvelsen har Erling A. Woods 16 667 ikke-utøvde opsjoner i Selskapet, hvilket tilsvarer 16 667 aksjer til en utøvelsespris på 10,-. Per i dag kontrollerer primærinnsideren 1000 aksjer i Selskapet.

Stavanger, 9. mai 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Abonner