2011 ble et ekstremår for Hurtigruten

Foreløpig årsregnskap for Hurtigruten ASA viser et underskudd før skatt på 153 millioner kroner.  Resultatet for 2011 ble ødelagt av flere hendelser og svært mange kanselleringer på grunn av dårlig vær. Likevel ble det lagt et godt grunnlag for fremtiden ved ny avtale med staten og positiv profilering gjennom TV-programmet Hurtigruten minutt for minutt.

Underskuddet før skatt på 153 millioner kroner er 175 millioner kroner dårligere enn resultatet året før. Resultatet er belastet med mer enn 100 millioner kroner på grunn av flere alvorlige hendelser og mange kanselleringer som skyldes ekstreme værforhold. Brannen om bord på MS Nordlys er den verste ulykken i Hurtigruten på 50 år.

Det er i kvartalet gjort en kostnadsavsetning på 81 millioner kroner. Avsetningen er relatert til charter-kontrakten i Australia og tvisten med ESA om tilleggsavtalen med staten av 2008.

Resultatet svekkes også av store kostnadsøkninger på bunkers på grunn av prisøkning, og høyere mannskapskostnader, som skyldes at det har vært nødvendig å øke lønningene for nøkkelpersonell for å hindre uønsket avgang. Til tross for stor økonomisk usikkerhet i landene Hurtigrutens gjester kommer fra, økte turisttrafikken også i 2011. Antall gjestedøgn fra rundreiser økte med hele 7,2 prosent. På grunn av de mange kanselleringene ble det mindre lokaltrafikk, men likevel var skipene var fullere, og kapasitetsutnyttelsen økte fra 69 prosent til 74 prosent.

I april ble det klart at Hurtigruten fikk ny avtale med staten for å drive kystruten Bergen – Kirkenes i åtte år fra 1. januar 2012. Avtalen er sikret på vilkår som gjør det mulig å oppnå lønnsom drift også i Hurtigrutens kjernevirksomhet.

Direktesendingen Hurtigruten minutt for minutt på NRK2 ble en folkefest og en glitrende markedsføring av Hurtigruten. TV-programmet ga oppmerksomhet verden over og viste den unike norskekysten ekte og direkte.

- Årsresultatet er skuffende og ikke i tråd med de forventningene vi hadde for 2011. Tilbakeslaget forklares i stor grad av hendelser og værforhold. Dette illustrerer hvor avgjørende det er med god regularitet. Det er gledelig å se at antall turister om bord stadig øker, en videre vekst er avgjørende for at vi skal tjene nok til å kunne bære uforutsette hendelser. Veksten i antall gjestedøgn og den nye avtalen med staten gjør at vi går inn i 2012 med optimisme sier Olav Fjell, adm. direktør i Hurtigruten ASA.

Konsernets resultat før skatt i fjerde kvartal 2011 viser et underskudd på 193 millioner kroner, 88 millioner kroner dårligere enn 2010. Antall gjestedøgn i kvartalet økte innen rundturssegmentet med 10,3 prosent, mens det for distansereiser gikk ned med 19 prosent. Den store nedgangen for distansereiser forklares primært av svært mange kanselleringer på grunn av dårlig vær.

Hurtigruten konsern, 4. kvartal og foreløpig år 2011

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 4. kv. 2011 4. kv. 2010 Året 2011 Året 2010
Driftsinntekter 761 698 3 927 3 788
Driftskostnader 841 660 3 513 3 211
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 5 42 497 585
Av- og nedskrivninger 133 91 450 360
Driftsresultat (EBIT) -128 -49 46 224
Resultat før skatt for videreført virksomhet -183 -105 -145 15
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet1) -10 0,5 -8 6
Resultat før skatt -193 -105 -153 22

Konsernet hadde per 31. desember 2011 en egenkapital på 1 564 millioner kroner og egenkapitalandelen var 26,7 prosent (26,0 prosent ekskl. konvertibelt lån). Konsernets kontantbeholdning var per 31. desember 2011 på 575 millioner kroner.

For utfyllende opplysninger, se selskapets nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 16. februar 2011, ticker- kode ”HRG”.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Dokumenter og linker