Efta-domstolen opprettholder ESAs vedtak mot staten og Hurtigruten

EFTA-domstolen opprettholder ESAs vedtak mot staten om ulovlig støtte til Hurtigruten ASA. Hurtigruten vil nå analysere dommen og vurdere de neste steg.

I 2008 inngikk staten ved Samferdselsdepartementet og Hurtigruten ASA en avtale om tilleggskompensasjon under den tidligere kystruteavtalen av 2004. Staten la den gang til grunn at tilleggsbevilgningen var i tråd med statsstøtteregelverket. Den samlede tilleggskompensasjonen var 405 millioner kroner og Hurtigruten har utestående 235 millioner kroner av disse.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) konkluderte i 2011 med at tilleggskompensasjonen var i strid med EØS-avtalens statsstøtteregler. Hurtigruten ASA og staten brakte ESAs vedtak inn for EFTA-domstolen, og EFTA-domstolen har i dag opprettholdt ESAs vedtak. Dommen kan ikke ankes.

Dommen i dag fastslår ikke hvor stor del av beløpet på 405 millioner kroner som er ulovlig, men i prosessen frem mot dagens domsavsigelse har ESA klargjort sitt eget vedtak av juni 2011, og fastslått at ca 145 millioner kroner utgjør ulovlig støtte etter deres vurdering.

- Vi er skuffet over EFTA-domstolens avgjørelse og vil nå analysere dommen og se hvilke alternativer som foreligger. Det faktum at ESAs vedtak opprettholdes, innebærer ikke nødvendigvis at ESAs vurdering av hvor stor del av det utestående beløpet Hurtigruten kan få utbetalt, blir stående. Dette er i utgangspunktet et separat spørsmål mellom staten og Hurtigruten ASA, sier konsernsjef i Hurtigruten ASA, Daniel Skjeldam

Saken dreier seg om en tilleggsavtale til den forrige Kystruteavtalen av 2004 som ble avsluttet 31. desember 2011. Uenigheten mellom ESA på den ene siden og staten og Hurtigruten på den andre har bestått i hvordan kostnader skal allokeres mellom turistproduktet til Hurtigruten og transportkjøpet til staten.

Den nye åtteårs-avtalen mellom Hurtigruten ASA og staten for kystruten Bergen – Kirkenes som trådte i kraft 1. januar 2012 er ikke påvirket av dommen.

---------------------------------------------

For ytterligere informasjon:
Ragnar Norum, Kommunikasjonssjef
Mobil: +47 95 76 56 04
Epost: ragnar.norum@hurtigruten.com

Ole Fredrik Hienn, Juridisk direktør
Mobil: +47 90 54 81 38
Epost: ole.fredrik.hienn@hurtigruten.com

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på rundt 4 milliarder kroner og cirka 1 600 faste ansatte. Selskapet driver Hurtigruten og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.