Flere gjester og bedret drift – nedskrivninger preger resultatet

Hurtigruten øker antall gjestedøgn med 60 prosent i et utfordrende fjerde kvartal, men resultat før skatt preges av store av- og nedskrivninger.

Sammenlignet med fjerde kvartal 2007 øker Hurtigruten antall gjestedøgn for rundreisepassasjerene med 60 prosent i fjerde kvartal 2008. Hurtigruten hadde 63 462 gjestedøgn i fjerde kvartal 2008, mot 39 554 samme periode i 2007. Økningen kommer etter en målrettet satsing på vinteren som unikt reiselivsprodukt med fokus på det fascinerende arktiske vinterlyset, samt bruk av pris som virkemiddel. Hurtigruten langs norskekysten er selskapets kjernevirksomhet og gjestedøgnsutviklingen er i så måte et meget positivt signal.

- Vi er kommet godt i gang med en omfattende restrukturering for å skape lønnsomhet i Hurtigruten, og flere gjester er et tegn på at vi lykkes på de områder som prioriteres. Den finansielle plattformen som nå er etablert, gir selskapet et godt grunnlag for arbeidet med å skape et fokusert og lønnsomt reiselivsselskap, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal ble -40 millioner kroner (-180 millioner kroner i 4. kvartal 2008). Forbedringen tilskrives i hovedsak økt kompensasjon fra staten etter reforhandlingen av Hurtigruteavtalen og økt antall gjestedøgn. For året som helhet ble driftsresultatet før av- og nedskrivninger 237 millioner kroner (258 millioner kroner i 2007).

Hurtigruten konsernets resultat før skatt er preget av store nedskrivninger og tapsavsetninger. Regnskapet for fjerde kvartal 2008 viser et resultat før skatt på -560 millioner kroner, mot et underskudd på 335 millioner kroner i samme kvartal i 2007.

I kvartalet er det foretatt følgende nedskrivninger og tapsavsetninger, summert til 384 millioner kroner:
• Tap ved salg av ferge- og hurtigbåtvirksomheten, 103 millioner kroner
• Nedskrivninger skip og goodwill, 281 millioner kroner


- Resultatet er svært dårlig både for 4. kvartal og hele 2008. Dette skyldes dels at det er foretatt nedskrivninger og tapsavsetninger for til sammen 384 millioner kroner. Det positive er at underliggende drift viser bedring. Året 2009 blir nok et utfordrende år preget av den omstillingsprosessen som er startet. Det å vinne anbudskonkurransen på Kystruten Bergen-Kirkenes på vilkår som gir rom for lønnsomhet blir meget viktig, sier administrerende direktør Olav Fjell.

For utfyllende opplysninger, se vår nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 20.02.2009, ticker-kode ”HRG”.

Konotaktpersoner:
Olav Fjell
Administrerende direktør
Mobil: 975 79 305
E-post: olav.fjell@hurtigruten.com

Jens Kristian Johnsen
Viseadministrerende direktør/CFO
Mobil: 957 92 537
E-post: jens.johnsen@hurtigruten.com

Ragnar Norum
Kommunikasjonssjef
Mobil: 957 65 604
E-post: ragnar.norum@hurtigruten.com

Stein Lillebo
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 915 29 616
E-post: stein.lilllebo@hurtigruten.com

Dokumenter og linker