Forbedrer underliggende drift med 83 millioner kroner

Hurtigruten legger fram et resultat før skatt på 26 millioner kroner i 2013. For underliggende drift viser regnskapet en forbedring på 83 millioner kroner fra 2012.

2013 har vært preget av en gjennomgående snuoperasjon i Hurtigruten. De viktigste kostnadselementene er under kontroll og betydelig redusert sammenlignet med 2012.

Effektiviseringsprogrammets tre første faser har en kostnadseffekt på 60 millioner kroner, med full effekt fra 2014. Regnskapet viser at 42 millioner kroner hentes ut allerede i omstillingsåret 2013. Fjerde fase med fokus på skipsdriften har initiert en rekke forbedringstiltak med en estimert kostnadseffekt på 100 millioner kroner, med full effekt fra 2015.
Hovedtiltakene fokuserer på:

  • Redusert bunkersforbruk
  • Stabilisering og utvikling av personell om bord
  • Standardisering av innkjøpsrutiner
  • Økt ombordsalg

Regnskapsmessig resultat før skatt ble 26 millioner kroner i 2013, mot -310 millioner kroner i 2012. Flere engangsposter preger både 2013 og sammenligningsåret 2012. Resultat før skatt fra underliggende drift i 2013 er -39 millioner kroner, mot -122 millioner i 2012, en forbedring på 83 millioner kroner.

Den nye salgsorganisasjonen har vist et taktskifte gjennom 2013, og regnskapet for fjerde kvartal viser 10,6 prosent økning i brutto passasjerinntekter på norskekysten. Svak introduksjon til 2013-salget medfører imidlertid en nedgang i brutto passasjerinntekter på 5 prosent for 2013 sammenlignet med 2012.

- Underliggende drift er forbedret med 83 millioner kroner i et krevende omstillingsår. Det er vi tilfreds med, selv om vi fortsatt har vesentlig forbedringspotensial når det kommer til årsresultatet. Revitaliseringen av Hurtigruten bidrar til lavere kostnader, og ikke minst nye salgsinitiativ og en organisasjon tilpasset en sterkere internasjonal konkurranse, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Fjerde kvartal 2013
Konsernet oppnår i fjerde kvartal 2013 et regnskapsmessig resultat før skatt på -136 millioner kroner, 217 millioner kroner bedre enn samme kvartal i 2012. Resultatet i kvartalet preges av flere engangsposter, hvorav den vesentligste er reverseringen av tidligere nedskrivning av MS Fram på 78 millioner kroner. Reverseringen kommer på grunn av vesentlig resultatforbedring for explorerskipet, som har posisjonert seg som et attraktivt ekspedisjonsprodukt i et globalt marked med sterk konkurranse.

Fjerde kvartal viste seg utfordrende for operasjonell drift for Hurtigruten norskekysten. Ekstremvær medførte et betydelig antall kansellerte havner, og regulariteten endte i kvartalet på 87,9 prosent, mot 92,9 prosent i samme kvartal 2012. For året 2013 oppnådde Hurtigruten en regularitet på 95,2 prosent, på nivå med 2012. Kanselleringene belaster regnskapet negativt gjennom økte passasjerkostnader i kvartalet.

Et svakt forsalg i 2012 for 2013 har bidratt til lavere inntekter for året. Betydelige grep er tatt i den globale salgsorganisasjonen for å øke fleksibiliteten og kunne møte endringer i markedene. Forsalget for 2014 viser pr. 10. februar 2014 en økning i brutto inntekter fra forhåndsbookede reiser på norskekysten med 7 prosent sammenlignet med 2013, inkludert valutaeffekter. Tilsvarende tall for MS Fram viser et forhåndssalg for 2014 som er 14 prosent høyere enn samme tidspunkt i 2013.

- Det er forbedringer på flere områder i selskapet. Explorerskipet MS Fram viser en betydelig resultatforbedring, vi har redusert kostnadene vesentlig i konsernet og vi ser generelt høyere fart i salgsorganisasjonen. Dette må vi forsterke ytterligere i 2014, sier Daniel Skjeldam.

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 4. kv. 2012 4. kv. 2013 Året 2012 Året 2013
Driftsinntekter 530 557 3 263 3 306
Driftskostnader 595 607 2 829 2 745
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) -66 -48 437 570
Av- og nedskrivninger 105 27 379 309
Driftsresultat (EBIT) -171 -75 261 59
Resultat før skatt for videreført virksomhet -222 -120 -164 41
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet -131 -16 -146 -15
Resultat før skatt -353 -136 -310 26
Resultat før skatt fra underliggende drift -278 -203 -122 -39

Konsernet hadde pr. 31. desember 2013 en egenkapital på 1 118 millioner kroner og egenkapitalandelen var 22,5 prosent. Konsernets kontantbeholdning var pr. 31. desember 2013 på 460 millioner kroner.

Se kvartalsrapport for flere tall og utfyllende opplysninger: www.hurtigruten.no/ir, eller børsmelding sendt 19. februar 2014, ticker-kode ”HRG”.

Eventuelle spørsmål rettes:
Daniel Skjeldam

Konsernsjef
Mobil: 907 42 073
E-post: daniel.skjeldam@hurtigruten.com

Asta Lassesen
CFO
Mobil: 470 12 270
E-post: asta.lassesen@hurtigruten.com

Stein Lillebo
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 915 29 616
E-post:stein.lillebo@hurtigruten.com

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på rundt 3,5 milliarder kroner og cirka 1 600 faste ansatte. Selskapet driver Hurtigruten og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Tags: