Økt volum og forbedret normalisert resultat for Hurtigruten i fjerde kvartal

Hurtigruten har i fjerde kvartal 2012 klart å øke passasjerinntektene samtidig som kostnadene er under kontroll. Dette har gitt en forbedring i normalisert driftsresultat (EBITDA) i fjerde kvartal på 60 millioner kroner. For året totalt er normalisert driftsresultatet økt med 261 millioner kroner. Store tapsføringer på grunn av dom i ESA saken og tap på fordringer etter utleien av MS Finnmarken førte imidlertid til at årsresultatet for 2012 ble svakt.

Operasjonelt har fjerde kvartal 2012 vist en god økning i gjestedøgn, og bedre regularitet gir seg utslag i økte inntekter fra distansegjester. Driftskostnadene for konsernet er på nivå med fjoråret.

Hovedtrekk i fjerde kvartal 2012

  • Resultat før skatt på -353 millioner kroner
  • Normalisert resultat er -278 millioner kroner, på nivå med fjoråret
  • Normalisert EBITDA ble -84 millioner kroner, 60 millioner kroner bedre enn i fjor
  • Antall gjestedøgn økte med 7,4 prosent fra 2011
  • Antall gjestedøgn fra distansereiser økte med 13,6 prosent
  • Antall gjestedøgn fra rundreiser økte med 3,6 prosent
  • Bedre regularitet i kvartalet sammenlignet med i fjor er positivt for distanseinntektene
  • God utvikling i ombordsalg og utflukter
  • Driftskostnadene er under kontroll. På tross av 29 prosent økning i drivstoffkostnadene, er de totale kostnadene for konsernet tilnærmet uendret sammenlignet med samme periode i fjor
  • Effektiviseringsprogram etablert for å sikre lønnsomhet

Resultat før skatt for året 2012 viser et underskudd på 310 millioner kroner mot et underskudd på 153 millioner kroner i 2011.

Resultat før skatt i fjerde kvartal viser et underskudd på 353 millioner kroner, mot et underskudd på 256 millioner kroner i fjerde kvartal 2011.

-      Hurtigruten går inn i 2013 med en balanse som det ikke hefter usikkerhet omkring, med en rekke effektiviseringstiltak på kostnad- og inntektssiden og et sterkt fokus på kjernevirksomheten. Situasjonen i de europeiske markedene er fortsatt utfordrende, og dette er også adressert i effektiviseringsprogrammet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Hurtigruten vil i 2013 feire at det er 120 år siden Kaptein Richard With la ut fra Brattøra i Trondheim 2. juli 1893 med DS Vesteraalen.

-      Selskapet er stolt av historien sin og av at Hurtigruten fortsatt fyller en aktiv rolle som bindeleddet på kysten for lokalreisende og gods samtidig som vi kan vise frem Norge på sitt vakreste til turistene. 120 års jubileet skal benyttes aktivt for å videreutvikle denne unike kombinasjonen, avslutter konsernsjef Daniel Skjeldam.

Hurtigruten konsern, 4. kvartal og foreløpig årsregnskap

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 4. kv. 2012 4. kv. 2011 Året 2012 Året 2011
Driftsinntekter 585 530 3 486 3 269
Driftskostnader 654 648 3 036 2 971
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) -69 -34 459 382
Av- og nedskrivninger 113 131 411 423
Driftsresultat (EBIT) -182 -165 48 -41
Resultat før skatt for videreført virksomhet -233 -213 -176 -206
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet1) -119 -44 -134 53
Resultat før skatt -353 -256 -310 -153

Konsernets egenkapital var ved utgangen av desember 2012 på 1 160 millioner kroner. Egenkapitalandelen var 22,0 prosent. Konsernets kontantbeholdning var per 31. desember 2012 på 549 millioner kroner.

For utfyllende opplysninger, se selskapets nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 13. februar 2012, ticker- kode ”HRG”.

Daniel Skjeldam, konsernsjef, +47 907 42 073
Ragnar Norum, kommunikasjonssjef, +47 957 65 604
Asta Lassesen, CFO, +47 470 12 270

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på 3,5 milliarder kroner og cirka 1 600 faste ansatte. Selskapet driver Hurtigruten og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no