Overskudd på 62 millioner kroner i andre kvartal

Andre kvartal ga et overskudd før skattekostnad på 62 millioner kroner mot et overskudd på 142 millioner kroner andre kvartal i 2010. Første halvår viser et underskudd før skattekostnad på 64 millioner kroner mot 9 millioner kroner i overskudd første halvår 2010.

Hovedforklaringene til det reduserte resultatet er:

  • 40 millioner kroner i nedskrivninger relatert til bussvirksomheten etter tapt anbud i Tromsø
  • 30 millioner kroner i tap på grunn av kansellerte seilinger           
  • Lavere inntekter fra distansetrafikken langs norskekysten        
  • Økte drivstoffpriser
  • Svake resultater på Svalbard

God utvikling i turistsegmentet på norskekysten

  • Antall gjestedøgn fra rundreiser økte med 8,2 prosent
  • 86 prosent kapasitetsutnyttelse i andre kvartal – en økning fra 82 prosent i fjor

Fantastisk respons etter TV-programmet ”Hurtigruten minutt for minutt”

Bedre resultater fra explorer-virksomheten til MS Fram

Hurtigruten konsernet hadde totale driftsinntekter i andre kvartal på

1 137 millioner kroner mot 1 173 millioner kroner i samme kvartal 2010. Inntektsreduksjonen kommer i hovedsak som følge av kanselleringer på norskekysten, samt kanselleringen av sesongen med MV Polar Star på Spitsbergen.

Totale driftsinntekter for Hurtigruten konsernet var i første halvår på 1 935 millioner kroner (1 901 millioner kroner). Inntektsøkningen i halvåret kommer i hovedsak fra at MS Finnmarken har vært på charterkontrakt i hele 2011 mot kun de to siste månedene i fjor.

TV-programmet ”Hurtigruten minutt for minutt” har gitt sterk salgsøkning for 2012, spesielt fra det norske markedet og det er lagt et godt booking-grunnlag for neste år.

Urolighetene i Nord-Afrika og de økonomiske problemene i Sør-Europa og USA har gitt utfordringer for cruisebransjen generelt. På den bakgrunn er det stimulerende å registrere at Hurtigruten har hatt volumvekst for rundreiseproduktet i alle måneder i første halvår.

- Kvartalsresultatet er sterkt påvirket av engangshendelser. Det er behov for å øke den løpende inntjeningen slik at resultatet blir mer robust i forhold til slike forhold. Derfor er det stimulerende at inntektene fra turistsegmentet øker i første halvår, at skipene utnyttes bedre og at selskapet fra 1. januar 2012 går inn på den nye avtalen med staten. Avtalen vil alene gi rundt 300 millioner kroner mer i inntekter hvert år de nærmeste årene, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Konsernets resultat før skatt ble et overskudd på 62 millioner kroner i andre kvartal mot 142 millioner kroner i 2010. Resultatet for første halvår ble et underskudd på 64 millioner kroner mot 9 millioner kroner i overskudd første halvår i 2010.

Hurtigruten konsern, 2. kvartal og første halvår 2011

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 2. kv. 2011 2. kv. 2010 Hittil i år 2011 Hittil i år 2010
Driftsinntekter 1 137 1 173 1 935 1 901
Driftskostnader 892 907 1 687 1 621
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 243 266 246 283
Av- og nedskrivninger 132 90 225 180
Driftsresultat (EBIT) 111 175 21 103
Resultat før skatt for videreført virksomhet 59 134 -70 6
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet 3 8 5 2
Resultat før skatt 62 142 -64 9

Konsernet hadde pr. 30. juni 2011 en egenkapital på 1 624 millioner kroner og egenkapitalandelen var 27,1 prosent (26,4 prosent ekskl. konvertibelt lån). Konsernets kontantbeholdning var pr. 30. juni 2011 på 672 millioner kroner.

For utfyllende opplysninger, se selskapets nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 18. august 2011, ticker- kode ”HRG”.

Eventuelle spørsmål rettes: Administrerende direktør Olav Fjell, 975 79 305, CFO Anders Olstad, 900 22 559 Kommunikasjonssjef Ragnar Norum, 957 65 604

Dokumenter og linker