1 av 2 syklister i nesten-ulykker

Annenhver syklist har opplevd farlige situasjoner med billister, viser en ny undersøkelse. Syklister sliter spesielt med bestemmelsene om vikeplikt i kryss.

1 av 3 syklister opplever det vanskeligst  der sykkelvei krysser bilvei, viser spørreundersøkelsen If Skadeforsikring har gjennomført.

Syklister har 20 ganger høyere risiko for å skade seg enn bilister. Mens antall trafikkdrepte går markert ned, blir fortsatt nesten like mange syklister og fotgjengere alvorlig skadd i trafikken.

Store mørketall

– Resultatene fra undersøkelsen vår viser klart at det er et stort behov for å øke trafikksikkerheten gjennom å forstå samspillet mellom bilister og syklister bedre, fastslår kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring.

– Typisk for mange sykkelulykker er at bilister er uoppmerksomme, høy hastighet på bilen og syklister som sykler fort og aggressivt, sier han.

I 10-årsperioden frem til og med 2011 døde i gjennomsnitt ni-ti syklister hvert år i trafikken. De tre siste årene har det totale antall omkomne i trafikken gått kraftig ned, men de myke trafikantene er nesten like utsatte for alvorlige ulykker som før, konkluderer Trygg Trafikk.

De siste ti årene er i gjennomsnitt 680 syklister skadd i trafikken årlig. Likevel er trolig det virkelige tallet for alvorlige skader høyere, fordi ikke alle ulykker blir rapportert til politiet. Beregninger fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at rundt 5000 syklister årlig søker legebehandling etter ulykker.

Vanskelige kryss
TØIs beregning av drepte og skadde per million personkilometer viser at syklister har fem-seks ganger høyere ulykkesrisiko enn bilister, og dobbelt så høy ulykkeshyppighet som fotgjengere. Bare de som kjører moped eller lett motorsykkel lever farligere i trafikken enn syklistene.
Hvis det tas hensyn til underrapportering av ulykker med personskade i det offisielle ulykkesregisteret, har syklister sannsynligvis rundt 20 ganger høyere skaderisiko enn bilister.

De fleste alvorlige sykkelulykkene skjer i kryss, og i If-undersøkelsen oppgir 1 av 3 syklister at de opplever kryssing mellom sykkelvei og bilvei som vanskeligst.

En fersk trafikkstudie som If Skadeforsikring har gjennomført i Sverige viser at tunge kjøretøy er spesielt farlige for syklister. Når det skjer noe mellom syklist og bilist, er risikoen for dødsulykke betydelig høyere hvis en lastebil eller buss er innblandet.

Lastebilene ser ikke syklistene

Ifs trafikkstudie viser at ved sykkelulykker med tunge lastebiler dominerer situasjoner med høyresving der syklisten kommer i samme kjøreretning. Lastebil- eller bussføreren oppgir ofte at de ikke har sett syklisten før ulykken. Dette kan henge sammen med blindsoner, begrenset sikt eller at syklisten kommer raskt og overraskende opp på siden av lastebilen.

Norsk statistikk viser at dødsrisikoen for syklistene er klart høyest der tunge kjøretøy er involvert. En analyse av 33 dødsulykker på sykkel som Statens Vegvesen har gjennomført, viser at tunge kjøretøyers blindsoner er spesielt kritisk for syklende og gående både på grunn av manglende synlighet og beskyttelse. I to tredeler av de analyserte dødsulykkene på sykkel, der tunge kjøretøy involvert, var blindsoner et vesentlig sikkerhetsproblem.

Andelen tunge kjøretøy innblandet i sykkelulykker i Norge er imidlertid på samme nivå som andelen tunge kjøretøy i dødsulykker generelt.

Irriterer hverandre

Antall drepte i trafikken har gått markert ned gjennom flere år og var i fjor 154, som er det laveste siden 1950. Mellom 13 og 16 prosent av alle trafikkdrepte de siste årene er syklister og fotgjengere.

– Samtidig som antall omkomne i trafikken har gått markert ned de tre siste årene, ser vi dessverre ikke samme positive utvikling for myke trafikanter. Dette bør være et tankekors i trafikksikkerhetsarbeidet, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If. 

– I tillegg til fysiske tiltak og fartsreguleringer, trengs det også mye informasjon og ikke minst holdningsskapende arbeid. I holdningsarbeidet vil det være spesielt viktig å få redusert de mange irritasjonselementene som både bilister og syklister har mot hverandre, sier han.

For mer informasjon og intervjuer:

Kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz, tlf: 98 24 98 05, e-post: sigmund.clementz@if.no.

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2012 ca. 40 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 200. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Multimedia

Multimedia