Brannen i Lærdal:Trehuseiere frykter brann – kommuner må prioritere tilsyn

I etterkant av Lærdals-brannen bør kommuner med trehusbebyggelse gå gjennom sine brannplaner, inklusiv beredskap og brannsikringstiltak, for å kartlegge om gammel og sårbar trehusbebyggelse greier å stå imot en spredningsbrann, mener If. Og noen kommuner er allerede i gang.

I etterkant av Lærdals-brannen bør kommuner med trehusbebyggelse gå gjennom sine brannplaner, inklusiv beredskap og brannsikringstiltak, for å kartlegge om gammel og sårbar trehusbebyggelse greier å stå imot en spredningsbrann, mener If. Og noen kommuner er allerede i gang.

Den dramatiske brannen i Lærdal har satt en støkk i alle som bor i trehus, og i byer med gammel, verneverdig trehusbebyggelse.

En undersøkelse If gjennomførte for en tid siden, viser at de fleste trehuseiere er livredd for brann, men bare halvparten av trehuseiere har en evakueringsplan i tilfelle brann. Beboere i eldre trehus (mer enn 30 år) er mer bekymret enn dem som bor i nyere trehus (74 % mot 64 %). Resultatet fremkommer i en undersøkelse TNS Gallup har gjort for If.

Annenhver trehuseier har ikke hatt brannøvelse

Hver andre trehuseier sier at de verken har hatt noen form for brannøvelse eller snakket om hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne (51 %).

- Den tette trehusbebyggelsen som vi finner i mange byer i Norge er både gammel og genuin, og av stor kulturhistorisk betydning. Bygningene ligger ofte vegg i vegg, og er med å skape både miljø og særpreg i byene. Ulempen er dessverre at brann utvikler seg raskt, og spredningsrisikoen er høy, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring.

Brann i trehusbebyggelse må ikke få lov til å bli stor

- Tett trehusbebyggelse er utfordrende å sikre på en god måte, og derfor er det viktig å ha tiltak som kan begrense at brann starter eller at den får lov til å bli stor, sier Arild Juell-Andersen, leder for risikovurdering i If Skadeforsikring.

- Det viktigste er å hindre at brann oppstår da den raskt får store konsekvenser med mange personer involvert. Kommuner og offentlige instanser kan bidra ved å føre tilsyn av elektriske anlegg. Andelen branner med elektrisitet som årsak, er nemlig høy. Tilsynsarbeid fra brannvesen bør også prioriteres. I plansammenheng er det viktig at brannvesenet utarbeider innsatsplaner for å være godt forberedt når brann er et faktum.

Når en brann er et faktum er det viktig at varslingsrutinene er gode slik at rømning kan foregå på en trygg og god måte. For å varsle må brann detekteres, og i tett trehusbebyggelse er bl.a. varmesøkende kamera et tiltak som kan være aktuelt. Dette må inngå i en brannsikringsplan for området hvor også skadebegrensende tiltak i form av brannseksjonering må inngå, sier Juell-Andersen.

For å unngå brann er det videre viktig å sørge for gode rutiner for å håndtere søppel. Søppel plassert inntil husveggen er en invitasjon til å starte en brann. Her har kommuner og renovasjonsselskap et stort forbedringspotensial. Informasjon og bevisstgjøring av beboere kan skje gjennom velforeninger og i beboermøter.

Lite brannhemmende materialer

- Status i svært mange eldre trehus i dag er at det er svært lite brannhemmende materialer i bygget i forhold til nyere trehus, eller eldre trehus som totalrenoveres. I dag brukes det i stor grad gipsplater og steinull når det bygges nytt eller når hus restaureres. Disse materialene kan virke brannhemmende, og forsinke den raske brannutviklingen dersom utførelsen er forskriftsmessig, sier Arild Juell-Andersen, leder for risikovurdering i If Skadeforsikring.

Imidlertid er det det vi fyller boligene med som gir den eksplosive utviklingen av en brann i startfasen. Brannhemmende materialer i bygningskonstruksjonen vil ha størst effekt på spredningen av brannen til andre deler av boligen eller til nabobygninger.

Lag brannplan

Juell-Andersen i If mener at det er av avgjørende betydning at eiere av boliger, uansett byggemåte, har en plan for hva de skal gjøre i tilfelle brann, og legge til rette for rask evakuering.

– Både stiger og branntau må være lett tilgjengelig, og rømningsveier ryddet, slik at evakueringen kan skje raskt. Gjennomfør en praktisk rømningsøvelse hvor hele familien er med. Godkjente og fungerende brannvarslere er en selvfølge, slik at en blir varslet i tide, og helst optiske røykvarslere som raskest varsler ulmebranner. Batteribytte en gang i året er en rimelig livsforsikring.

Alle må ha nødvendig slokkeutstyr tilgjengelig. Gjerne husbrannslange og flere pulverapparater på strategiske steder i huset for å slokke eventuelle branntilløp, sier Juell-Andersen.

Oslo, 21. januar 2014

billedtekst: I den gamle uthavnen Brekkestø er det gammel trehusbebyggelse

For mer informasjon og intervjuer:

Ass. informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland, mobiltlf 92 89 37 19 eller emma-elisabeth.vennesland@if.no

Tags:

Multimedia

Multimedia