Sterk resultatforbedring for If i Norge

If Skadeforsikring fikk et meget godt resultat i den norske delen av virksomheten i 2004. Forsikringsteknisk resultat i Norge er 2 016 MNOK, som er en forbedring med 689 MNOK, i forhold til 2003. Resultatforbedringen kommer etter en periode med uvanlig gunstig skadeutvikling. Økt effektivitet, lavere kostnader og bedre risikoutvelgelse er også avgjørende for det styrkede resultatet i den norske delen av Ifs virksomhet i 2004.

Etter en periode med relativt store tap i norsk skadeforsikring er resultatene i Ifs norske virksomhet nå sterkt forbedret. Nordmennene Gunnar Rogstad og Ivar Martinsen, som nå inngår i konsernledelsen i Sampo-gruppen, leder henholdsvis Ifs forretningsområde Privat med 3000 ansatte og Bedrift med 2200 ansatte i Norden. Rogstads ansvarsområde har årlige premieinntekter på 16,5 milliarder norske kroner og betjener 3,2 millioner kunder. Martinsens forretningsområde betjener 350.000 bedriftskunder med et samlet premievolum på 10,4 milliarder norske kroner. - I vår norske privatforsikringsvirksomhet opplever vi nå en periode preget av gunstig skadeutvikling med generelt redusert skadehyppighet og færre store skadehendelser. I tillegg oppnår vi positive effekter gjennom bedre arbeidsprosesser, videreutviklede systemer for risikoutvelgelse, nye innkjøpsavtaler og god kontroll på reparasjonskostnader. If satser nå på nye produktområder og lanserte nylig et barneprodukt som er blitt meget godt mottatt i markedet, sier konserndirektør Gunnar Rogstad. - Også i det norske markedet for bedriftsforsikringer preges virksomhet av den generelt gunstige skadeutviklingen med langt færre store brannskader enn hva som er normalt. I bedriftsmarkedet satser If sterkt på kundetilpassede internettløsninger som bedrer både kundeservice og skadehåndtering i tillegg til å hjelpe bedriftene med å forebygge skader. Dette effektiviserer våre arbeidsprosesser og styrker våre kunderelasjoner. Det er også knyttet store forventninger til Ifs satsing på helseforsikringsprodukter i bedriftsmarkedet etter at første produkt nylig ble lansert, sier konserndirektør Ivar Martinsen. Driftsresultatet for hele If-konsernet økte til 4 755 MNOK mot 2 475 i 2003. Forsikringsvirksomhetens resultat er forbedret til 4 095 MNOK (1 488). Totalkostnadsprosenten (combined ratio) er redusert til 92,7 % mot 100,9 % året før. Kapitalavkastningen er tilfredsstillende, men er noe redusert sammenlignet med 2003. - Forsikringsvirksomheten er solid og styrket og vi har en god risikosituasjon i hele vår virksomhet. En lønnsom virksomhet kommer kundene til gode ettersom det medfører stabilitet og forutsigbarhet i premienivåene over tid, selv når det inntreffer værkatastrofer i likhet med de stormer vi har sett i årets første kvartal, sier administrerende direktør, Torbjörn Magnusson i If. If-konsernets driftsresultat ble forbedret under fjerde kvartal takket være en kraftig resultatforbedring innenfor forsikringsvirksomheten. På tross av at den tragiske katastrofen i Asia inntraff i fjerde kvartal, var skaderesultatet som helhet betydelig bedre enn normalt som følge av en fortsatt lav skadefrekvens og få storskader. - Årets resultat har økt forutsetningene markant for at vi skal nå vårt mål om å bli den fremste trygghetsleverandøren på det nordiske forsikringsmarkedet, fortsetter Magnusson. If skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med ca. 3,8 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter utgjorde samlet 37milliarder norske kroner i 2004 og antallet ansatte er 6800, hvorav 1750 i Norge. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc. Kontaktperson: Jack Frostad, 67840193, mobil 92826255. Beløpene er omregnet fra SEK til NOK etter valutakurs: 1 NOK = 1,0915 SEK

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.