INDUCT SKAL LEDE UTVIDET PROSJEKT FOR INNOVASJONSINDIKATORER FOR HELSE-NORGE

Report this content

Oslo, 22. mai 2017: Induct AS meldte i Desember 2016 om oppdraget fra Helse Sør-Øst om å gjennomføre et pilotprosjekt med hensikt å innføre innovasjonsindikatorer for alle helseforetak i Norge. Målet var økt innovasjon og et enda bedre helsevesen.

Basert på det store potensialet, som ble identifisert i pilotprosjektet, har nå Helse Sør-Øst, på vegne av øvrige regionale helseforetak i Norge, inngått en ny avtale med Induct for å lede et hovedprosjekt mot gjennomføring i norske helseforetak. Den nye avtalen har en verdi på 350.000 kroner.

Fjorårets pilotprosjekt gjaldt å teste indikatorer for innovasjonsaktivitet. Hovedprosjektet gjelder å teste rapportering av nytteverdi på innovasjonsprosjektene.

Gode ideer kan bidra til at man får mer ut av hver helsekrone, får økt pasientkvalitet, samt likere kvalitet over hele landet. En indikator som viser innovasjons- og forbedringsaktivitet, vil sørge for at de gode ideene og løsningene i større grad blir synliggjort, delt og implementert på hvert enkelt sykehus. 

-         Induct har i flere år jobbet med en rekke helseforetak i Norge og resten av verden, med tanke på å øke kvaliteten og forbedre driften. Det har gitt meget gode resultater. Vi har stor tro på at innovasjonsindikatorene vil bidra til et enda bedre og veldrevet norsk helsevesen, sier administrerende direktør Alf Martin Johansen i Induct.

Helse-Norge står foran store utfordringer de nærmeste årene, og viktigheten av innovative tiltak for å få mer ut av hver helsekrone, øker.

-         Innovasjon innen helse og omsorg er et høyt prioritert område. I lys av den ekstreme teknologiske utviklingen man ser i dag, ikke bare innen helsesektoren, men generelt i samfunnet, så er innovasjon viktigere enn noensinne. Følgelig er det viktig å ha systematisk oversikt over ressursinnsats, innovasjonsaktiviteten, samt resultater og effekter av gjennomførte prosjekter, sier innovasjonsdirektør Kjetil Storvik i Helse Sør-Øst.

Ideene til den nye modellen er utviklet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), i samarbeid med en arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt nettverk for innovasjon i universitetssykehusene og i samspill med Nasjonal strategigruppe for forskning, Helse Sør-Øst og Inven2.

-         Den nye modellen vil være et klart arbeidsbesparende alternativ til dagens modell, hvor resultater av innovasjon telles enkeltvis gjennom en egen årlig rapportering. Den nye modellen forutsetter et nasjonalt integrert informasjonssystem for profesjonell oppfølging av innovasjon. Et slikt system eksisterer, men er ikke fullt ut implementert, sier Gunnar Sivertsen, forsker og spesialrådgiver i NIFU.

Induct har jobbet med innovasjon innen helsesektoren i en rekke land, og mange utfordringer er identiske på tvers av landegrensene. 

-         Vi ser et stort potensiale i å kunne spre innovasjonsindikatoren til andre land og markeder. Vår plattform har allerede bidratt til store forbedringer på en rekke sykehus rundt om i verden, sier Alf Martin Johansen i Induct. 

Resultat og anbefalt videreføring fra hovedprosjektet vil bli lagt frem for Helse- og omsorgsdepartementet ved utløp av året.

Dette er en prosjektkontrakt innen vertikalen Helse, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor). 17 av 30 helseforetak i Norge har tatt i bruk Induct sin plattform, noen med flere abonnementer, og alle vil være integrert i det nasjonale informasjonssystemet. De øvrige 13 er per i dag ikke kunder av Induct. 


For ytterligere information, vennligst kontakt:

Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com


Om Induct

Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk.

Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land.

Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Tags: