Styrets uttalelse vedrørende det pliktige budet fra Heraldic Holding AS

Report this content

Triton-kontrollerte Heraldic Holding AS (heretter benevnt Triton) inngikk den 26. juni 2013 en transaksjonsavtale med selskapets to største aksjonærer, Hafslund ASA og Fortum Nordic AB, om kjøp av deres aksjer i Infratek ASA (totalt 48.727.224 aksjer) til en avtalt pris på 14 kroner per aksje. Sluttkursen for Infratek-aksjen den 24. juni 2013, som var siste dag med omsetning før transaksjonsavtalen ble gjort kjent, var kr 18 per aksje.

En forutsetning for gjennomføring av transaksjonen var godkjenning fra konkurransemyndighetene i Norge og Sverige. Som kommunisert via børsmelding henholdsvis den 22. juli 2013 og den 23. juli 2013, har norske og svenske konkurransemyndigheter godkjent salget.

Formell aksjeoverdragelse fant sted den 26. juli 2013 og Triton fikk med dette en eierandel på 76,3 prosent av aksjene i selskapet. Dette utløste tilbudsplikt etter verdipapirhandelloven. Tritons tilbudsdokument ble offentliggjort den 12. august d.å., med en akseptperiode fra nevnte dato og fram til 9. september. Tilbudsprisen er kr 14 per aksje, som representerer en rabatt på 22,2 prosent i forhold til siste omsatt aksjekurs før transaksjonen ble offentliggjort.

Styret og selskapet har ikke deltatt i salgsprosessen. I samsvar med verdipapirhandelloven § 6-16 gir styret sin vurdering av det pliktige tilbudet.

Det har vært kjent over lang tid at både Hafslund og Fortum ønsket å selge sine aksjeposter i Infratek. Avhendelse av aksjene i Infratek er å betrakte som et strategisk salg hvor salgspris har vært ett av flere elementer i vurderingen. Styret er av den oppfatning at ny eier vil være en betydelig bidragsyter for den videre utviklingen av Infratek som en ledende totalleverandør av tjenester innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur i Norden.

Av tilbudsdokumentet går det frem at Triton har til hensikt å arbeide nært med Infratek med fokus på strategiske og operasjonelle muligheter fremover og at de vil bidra med deres ressurser, kunnskap og kapital. Det fremgår videre at det ikke foreligger noen umiddelbare planer om å reorganisere eller endre den eksisterende driften av Infratek, og at det ikke foreligger planer om å endre selskapets bemanning eller gjennomføre andre endringer som vil ha konsekvenser for de ansatte. Etter styrets oppfatning vil Tritons planer derfor ikke få noen vesentlige konsekvenser for de ansatte og for lokaliseringen av selskapets virksomhet. Triton har i tilbudsdokumentet opplyst at de har til hensikt å introdusere et insentivprogram for ledelsen i Infratek med datterselskaper på linje med tilsvarende programmer i andre selskaper som er kontrollert av Triton-gruppen, og som innebærer at det gis tilbud om å kjøpe aksjer til markedspris i et Triton-selskap som indirekte kontrollerer Infratek.

Styret har innhentet en uavhengig verdivurdering fra Pareto Securities (Pareto) for vurdering av tilbudet i relasjon til hva som må antas å være en rimelig pris for aksjen. Konklusjonen til Pareto er at tilbudet er lavere enn det som kan anses å være en "fair" verdi for aksjene i Infratek. Pareto har basert sin vurdering på metoder som er akseptert markedspraksis. Uttalelsen fra Pareto følger vedlagt.

Styret har i sin vurdering av det pliktige budet benyttet Paretos verdivurdering kombinert med styrets egen vurdering av Infrateks markedsposisjon, finansielle stilling og nordiske plattform som er etablert. Styret har kommet til samme konklusjon som Pareto og vil derfor ikke anbefale selskapets aksjonærer å gjøre bruk av tilbudet.

Styret presiserer imidlertid at tilbudet representerer en mulighet for eksisterende aksjonærer til å selge seg ut av en aksje med begrenset likviditet. Videre ønsker styret å fremheve at Triton, som eier av mer enn 2/3 av aksjene i Infratek, vil ha kontroll med utnevnelse av medlemmer til styret, godkjennelse av årsregnskap og allokering av resultat, inkludert utdeling av utbytte, oppkjøp og salg av virksomhet, endring i kapitalisering og endring av selskapets vedtekter. Det er videre opplyst i tilbudsdokumentet at det kan være aktuelt å søke Oslo Børs om å ta selskapet av Oslo Børs, avhengig av utfallet av det pliktige tilbudet. Det vil være opp til Oslo Børs å ta stilling til en slik forespørsel under hensyntagen til bl.a. minoritetsaksjonærene.

Styrets medlemmer som direkte eller indirekte eier aksjer i selskapet, Mimi K. Berdal, Dag Andresen, Roger Andre Hansen og Rune Tobiassen, konsernsjef Bjørn Frogner samt øvrig konsernledelse, har alle besluttet ikke å gjøre bruk av tilbudet. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Styrets medlemmer Kari Ekelund Thørud og Peter Strannegård som har ansettelsesforhold i henholdsvis Hafslund ASA og Fortum Nordic ASA er vurdert inhabile i behandlingen av styrets uttalelse om det pliktige budet.

Infratek ASA
Oslo, 22. august 2013

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Mimi K. Berdal, styreleder
+47 908 92 442,
advokat@mimi.no

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Dokumenter og linker