RISIKOKAPITAL I NORD

RISIKOKAPITAL I NORD Forvaltningsmiljø i Bodø gis i mandat å hente inn 80,4 mill. kroner fra private investorer med formål å etablere distriktsrettede såkornfond i Nord-Norge. Innovasjon Norge har et mandat fra Nærings- og handelsdepartementet til å få på plass nye distriktsrettede såkornfond. Målet med ordningen er å øke tilgangen av såkornkapital til distriktsbedrifter gjennom å stimulere private investorer til å delta i et offentlig-privat samarbeidsprosjekt. Hvert fond forutsettes å ha en kapitalbase på minimum 250 mill kroner fordelt med inntil 70 % ansvarlig lån fra Innovasjon Norge og minimum 30 % kapital fra private investorer. Fondene skal være 100 % privateid. De distriktsrettede såkornfondene skal primært gå inn i innovative prosjekter i en tidlig utviklingsfase hvor det er vanskelig å oppnå ekstern finansiering. Innenfor de såkalte A-, B- og C-kommuner kan fondene investere i alle små og mellomstore bedrifter. Alle kommuner i Finnmark, Troms og Nordland er innenfor dette distriktspolitiske virkeområdet, sier direktør Erik Welle-Watne i Innovasjon Norge. Den 24. november besluttet styret i Innovasjon Norge å gi forvaltningskandidaten lokalisert i Bodø mandat til å hente inn 80,4 mill. kroner fra private investorer med formål å etablere det distriktsrettede såkornfondet for Nord-Norge. Selskapet er under stiftelse og vil i starten ha tre ansatte; Svenn Are Jensen, Bodø, Eirik Sørgård, Bodø og Tore Andreassen, Tromsø. Disse har komplementære erfaringer innenfor ledelse, strategi, investering og entreprenørskap. De har god kunnskap om næringslivet i Nord-Norge og et godt utbygd kontaktnett som kan sikre prosjektsøknadstilfang fra hele landsdelen, sier Welle-Watne. Det nye selskapet vil være lokalisert i Bodø. Innovasjon Norge har som mandat å fremme næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. For mer informasjon: Direktør Erik Welle-Watne, Innovasjon Norge. Tlf. 909 83 117. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no