Såkornfond i Tromsø til NorInnova

Såkornfond i Tromsø til NorInnova Innovasjon Norge har utpekt et forvaltningsselskap med utspring fra NorInnova til å hente inn 80,4 millioner kroner til distriktsrettet såkornfond i Tromsø. Innovasjon Norge har mandat fra Nærings- og handelsdepartementet til å få på plass nye distriktsrettede såkornfond. Målet med ordningen er å få fram nyskapende prosjekter ved å tilføre kompetanse og privat og statlig kapital i en tidlig fase. Fondet forutsettes å ha en kapitalbase på minimum 255,4 millioner kroner. Dette skal være fordelt med inntil 70 prosent ansvarlig lån fra Innovasjon Norge og minimum 30 prosent kapital fra private investorer. Fondet skal være 100 prosent privateid. Det distriktsrettede såkornfondet i Tromsø skal primært gå inn i innovative prosjekter i en tidlig utviklingsfase hvor det er vanskelig å oppnå ekstern finansiering. Det nye såkornfondet kan investere i Nordland, Troms og Finnmark. NorInnova er et vel etablert forvaltermiljø i Tromsø. NorInnova har vært investor i tidligfase bedrifter siden 1993. Selskapet har per i dag 22 investeringer samt har oppfølgningsansvar for 11 investeringer fra Såkorninvest Nord-Norge. Selskapet har god kunnskap om FoU-miljøene, men også et godt utbygd kontaktnett i Nord-Norge, som kan sikre prosjektsøknadstilfanget fra hele investeringsområdet. For mer informasjon, kontakt: Johan Bjørkevoll, seniorrådgiver i innovasjon Norge. Tlf.: 22 00 29 33 eller 916 30 316. E-post: johan.bjorkevoll@innovasjonnorge.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no