Íslandsbanki over 90 prosent i BNbank

Pressemelding Íslandsbanki over 90 prosent i BNbank 17. desember 2004: Aksjonærer som samlet eier over 90 prosent av aksjene i Bolig- og Næringsbanken ASA (BNbank) har akseptert budet på 340 kroner per aksje fra Íslandsbanki. Akseptgraden inkluderer aksjeposten på 20 prosent som Íslandsbanki har kjøpt fra Sparebanken Øst. Íslandsbankis erverv av BNbank er betinget av godkjennelse fra norske myndigheter, og man har allerede sendt søknad til Kredittilsynet/Finansdepartementet om tillatelse til erverv av aksjene. Dersom Íslandsbanki får godkjennelse fra myndighetene til å kjøpe aksjene, vil banken i henhold til forskriftene i Almennaksjeloven fremsette et pliktig tilbud med etterfølgende tvungen innløsning av resterende utestående aksjer. Íslandsbanki har definert Norge og Island som sine hjemmemarkeder og har til hensikt å fokusere på vekst i det norske markedet. BNbank er en meget konkurransedyktig og veldrevet finansinstitusjon som har oppnådd betydelig suksess og som passer godt med Íslandsbankis strategi. Kjøpet av BNbank vil doble Islandsbankis innskudd og utlån. For ytterligere informasjon: Bjarni Ármannsson, konsernsjef Íslandsbanki, +354 440 4005 eller 911 08 911 Om Íslandsbanki hf: Íslandsbanki er en ledende finansgruppe på Island og tilbyr brede bank- og forsikringstjenester. Bankgruppen har avdelinger i London og Luxemburg og er notert på Islands Børs (Kauphöll Íslands) . Íslandsbanki har en markedsverdi på ca. NOK 11 milliarder. Totale eiendeler var ved avslutningen av tredje kvartal NOK 52,8 milliarder. I september 2004 fremmet Íslandsbanki et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i KredittBanken i Ålesund. Íslandsbanki mottok aksepter for mer enn 99 prosent av aksjene i KredittBanken og er i ferd med å fremsette et pliktig tilbud og tvangsinnløsning. Íslandsbanki er som en følge av dette eier av 100 prosent i KredittBanken. For mer informasjon om Íslandsbanki, se www.islandsbanki.is ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no