Jernbaneverkets handlingsprogram 2006 – 2015: -Største jernbanesatsing i moderne tid

Pressemelding Jernbaneverkets handlingsprogram 2006 – 2015: -Største jernbanesatsing i moderne tid Jernbaneverkets forslag til modernisering og oppgradering av jernbanenettet i de neste 10 årene, blir den største jernbanesatsing i moderne tid. Det går fram av forslaget til handlingsprogram for periodene 2006 – 2009 og 2010-2015 som ble lagt ut til høring i dag. Jernbanedirektør Steinar Killi understreker viktigheten av at politikerne nå følger opp den økonomiske rammen for jernbanesatsingen som de selv gjorde vedtak om ved behandlingen av Nasjonal Transportplan for ett år siden. Dato: Nr. 01.02.05 Handlingsprogram I neste tiårsperiode har Stortinget vedtatt en ekstra jernbanesatsing på 10 milliarder kroner utover dagens nivå. Dette er fulgt opp i Samferdselsdepartementets retningslinjer til Jernbaneverkets arbeid med handlingsprogrammet. Med ekstrasatsingen på 10 milliarder og en samlet investeringsramme på 26,4 milliarder i perioden, er det ved en konsentrert innsats mulig å modernisere det mest trafikkerte jernbanenettet, og gjøre jernbanen konkurransedyktig der den bør være det. Jernbaneverket mener det er viktig at Stortingets vedtak følges opp allerede fra den første 4-års perioden. -Satsingen må gjøres så raskt og konsentrert som praktisk mulig. Den gode utviklingen innen jernbanen viser viktigheten av at dette blir fulgt opp budsjettmessig, sier jernbanedirektør Steinar Killi.. Samferdselsdepartementet foreskriver tre mulige alternativer for gjennomføring av planen: 1. Investere jamt hvert år i 10 år, dvs 2,6 mrd pr år både i 2006- 2009 og i 2010-2015 2. Investere mye i første periode, dvs 3.6 mrd pr. år i 2006-2009,og 1.7 mrd pr år i 2010-2015 3. Investere lite i første periode, dvs 1,5 mrd pr år i 2006 - 2009, og 3,8 mrd pr år i 2010-2015 -Dersom politikerne velger alternativ 3 vil store og viktige prosjekter for fornyelse av jernbanen bli utsatt, påpeker Killi. Det gjelder for eksempel dobbelsporutbyggingen på Østfoldbanen og Vestfoldbanen som ikke kan starte opp før etter 2009. Dobbeltsporet Stavanger – Sandnes og Gjevingåsen tunnel nord for Trondheim blir ikke ferdig før etter 2009, og utbyggingen av Ulrikstunnellen i Bergen kommer ikke i gang før etter 2009. -Dersom investeringsnivået i alternativ 3 for perioden 2006 – 2009 blir videreført for perioden 2010-2015, må hele handlingsprogrammet omarbeides, sier Steinar Killi. Da må strategien være å vedlikeholde den infrastrukturen vi har. Målsettingen om en moderne jernbane og mer trafikk fra vei til bane må i så fall forlates, sier han. Alternativ 1, med en jamn investering hvert år i 10-årsperioden, er det alternativet Jernbaneverket mener er det beste og mest forutsigbare. Jernbaneverket foreslår å prioritere områder der persontog og godstog har best mulighet til å få nye kunder og få en større andel av godstrafikken over fra veg. Persontrafikkmarkedet er størst på det sentrale Østlandet samt omkring storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. -Mye av den investeringsinnsatsen vi planlegger i østlandsområdet kommer hele landet til gode fordi vi her har de største flaskehalsene som påvirker jernbanesystemet, sier jernbanedirektør Steinar Killi. -Vi oppnår bedre punktlighet og sikkerhet, får redusert reisetid og gir mulighet for å etablere flere togavganger og et bedre transporttilbud, sier han. Det viktigste godstransportmarkedet for jernbanen krever også investeringer på strekningene mellom landsdelene, samt til og fra utlandet. Jernbaneverket har i sitt forslag lagt vekt på å oppgradere hele strekninger, inklusive stasjoner/terminaler med serviceanlegg, for å tilby et totalt bedre produkt i samarbeid med det trafikkselskapet som trafikkerer strekningen. Dette betyr at flere virkemidler og tiltak virker sammen, noe som gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Kontaktpersoner: Jernbanedirektør Steinar Killi 916 55200 Informasjonsdirektør Jan Erik Kregnes 916 55421 JERNBANEVERKET Handlingsprogram 2006 - 2009 VEDLEGG: I arbeidet med Handlingsprogrammet er Jernbaneverket bedt om å legge hovedvekt på første del av perioden fra 2006 - 2009. Dersom jernbanen tilføres investeringsmidler i tråd med Stortingets vedtak vil følgende større anlegg fullføres eller komme i gang før 2009: · Lysaker stasjon (Drammenbanen) · Lysaker - Sandvika, nytt dobbeltspor fullføres 2010 (Drammenbanen) · Sandvika - Asker, nytt dobbeltspor fullføres 2005 (Drammenbanen) · Kolbotn - Ski, nytt dobbeltspor inkl Ski stasjon, byggestart (Østfoldbanen) · Haug - Onsøy, dobbeltspor, byggestart (Østfoldbanen) · Barkåker - Tønsberg, nytt dobbeltspor fullføres (Vestfoldbanen) · Holm - Holmestrand, nytt dobbeltspor, byggestart (Vestfoldbanen) · Farriseidet - Porsgrunn, ny trasé, prosjektering · Dobbeltsporparseller Eidsvoll -Hamar, prosjektering (Dovrebanen) · Godsterminal Ganddal, fullføres · Sandnes - Stavanger, dobbeltspor, fullføres (Sørlandsbanen) · Gevingåsen tunnel, fullføres (Nordlandsbanen) · Fjernstyring Mosjøen - Bodø fullføres (Nordlandsbanen) · Bergen - Fløen, to togspor, fullføres (Bergensbanen) · Ulrikken tunnel, to spor, fullføres 2010 (Bergensbanen) · Alnabru godsterminal, fullføres · GSM-R togradiosystem fullføres Det vil i de tre første årene også være midler til prosjektering av andre planlagte anlegg som vil kunne fullføres eller påbegynnes i perioden videre fram til 2015, av større anlegg kan disse nevnes: · Oslo - Kolbotn, nytt dobbeltspor, påbegynnes (Østfoldbanen) · Sandbukta - Moss - Såstad fullføres (Østfoldbanen) · Holmestrand - Nykirke, nytt dobbeltspor fullføres(Vestfoldbanen) · Farriseidet - Porsgrunn, ny trasé fullføres (Vestfoldbanen) · Ringeriksbanen, Bergensbanens forkortelse, påbegynnes · Dobbeltsporparseller Eidsvoll - Hamar 2-3 stk, fullføres (Doverbanen) I tillegg kommer en rekke mindre tiltak som tilrettelegging av knutepunkter og stasjoner, bedre publikumsinformasjon, rassikring, fjerning av planoverganger mv. Frist for politisk behandling og merknader til Høringsutkastet er 1.mai. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no