Søk etter skadet vilt langs jernbanelinjene: Jernbaneverket dekker utgiftene til sikkerhetstjeneste

Jernbaneverket vil i tiden fremover dekke nødvendige utgifter til bruk av sikkerhetsmann og skinnegående materiell ved ettersøking av skadet vilt langs jernbanelinjene. Dermed slipper kommunene å betale for disse tjenestene fra Jernbaneverket. Kommunens Sentralforbund og Jernbaneverket er enige om å arbeide med fellestiltak som fører til en kraftig reduksjon av viltpåkjørslene på jernbanen.

I 2004 mottok norske kommuner til sammen en regning på ca 420 000 kroner fra Jernbaneverket i forbindelse med utgifter til bruk av Jernbaneverkets personell og materiell ved ettersøking av skadet vilt langs jernbanesporet. Jernbaneverket har vist til Viltloven og Jernbanelovens bestemmelser som grunnlag for disse regningene. Antallet viltpåkjørsler på jernbanen har økt betydelig de siste årene, i stigende takt med en økning av blant annet elgstammen. I om lag 90 prosent av påkjørslene omkommer viltet momentant. Dyrene hentes da av Jernbaneverket som også dekker kostnadene. I de tilfellene av viltpåkjørsler hvor viltet har forlatt skadeområdet og det er nødvendig med ettersøk sier Viltloven at dette er kommunens ansvar. Når søket foregår langs jernbanelinja krever Jernbaneloven at det må være kvalifisert personell fra Jernbaneverket med under søket, slik at de som utfører søket kan arbeide under trygge forhold. Det er disse utgiftene til sikkerhetstjeneste Jernbaneverket nå har sagt seg villig til å dekke. Jernbaneverket har som en overordnet målsetting å få redusert viltpåkjørslene og har i samarbeid med både kommuner og grunneiere flere steder i landet gjennomført ulike forebyggingsprosjekter. Dette arbeidet fortsetter og som et ledd i videreføringen og som en oppfordring til kommunene om en felles målsetting, har Jernbaneverket sagt seg villig til å dekke nødvendige utgifter til sikkerhetsmann og bruk av skinnegående materiell inn til videre. På samme måte vil Kommunenes Sentralforbund oppfordre kommunene om å prioritere forebyggende tiltak og etter avtale med Jernbaneverket eksempelvis sørge for containere på enkelte steder der ihjelkjørt vilt kan plasseres før kjøring til godkjente avfallsmottak. Kontaktpersoner: Jernbaneverket: Informasjonsdirektør Jan Erik Kregnes 916 55421 Rådgiver Sigrun Nygård 95 77 49 65 Kommunenes Sentralforbund: Steinar Storelv 90 84 97 24