Q-meieriene saksøker staten for brutte løfter: - Monopolspill med falske terninger

(Bergen,15.06.06) Bedre rammevilkår er en forutsetning for fortsatt konkurranse i norsk meierisektor. Det slår næringsmiddelkonsernet Kavli fast i forbindelse med at de i dag offentliggjorde at deres datterselskap Q-Meieriene (Q) vil gå til erstatningssøksmål mot staten som følge av feil og åpenbare mangler ved utformingen og gjennomføringen av markedsordningen for melk. – Rammevilkårene for meierisektoren har i all hovedsak vært basert på og tilpasset den dominante aktøren Tine-konsernet virksomhet og produksjonsstruktur. Vi føler oss lurt av staten, og opplever dette som et monopolspill med falske terninger. Tine-konsernet setter fortsatt spillereglene, selv om Stortinget for ti år siden vedtok at det skulle åpnes for reell konkurranse i meierimarkedet, sier konsernsjef Erik Volden i Kavli.

- Når vi nå har gått til det alvorlige skritt å ta ut stevning mot staten, ved Landbruks- og Matdepartementet, skyldes det at vi gjennom seks, sju år har søkt å finne løsninger i en dialog med politikere og myndigheter, uten resultat. Vi mener nå at vi har en så god sak at vi ønsker en objektiv vurdering av disse problemstillingene utenfor politikernes og myndighetenes rekker. Seks av landets fremste økonomer har kommet til de samme konklusjoner som de som ligger i vårt søksmål. En industrivirksomhet som Q må ha krav på rettssikkerhet i forhold til klare vedtak som er gjort i Stortinget, mener Volden. Bare en taper - Både Stortinget og Landbruksdepartementet tilkjennega i forbindelse med liberaliseringen av meierisektoren at det er et ansvar for staten å legge rammevilkår som gir et reelt grunnlag for konkurranse i meierisektoren. På dette grunnlag har Kavli, som en av Norges mest profesjonelle næringsmiddelaktører, bygget opp Q til å bli en viktig konkurrent til Tine-konsernet, med en stadig økende markedsandel på melk, som nå ligger på 13,1 %. Målinger viser at Q nyter stor tillit blant forbrukerne, og bøndene som leverer melk til Q gir uttrykk for det samme. Alle har hatt fordeler av at Q kom på banen. Stortinget opplever det som om deres forutsetninger om konkurranse er oppfylt. Forbrukerne har fått et alternativ. Det samme har handelen og bøndene. Landbruksdepartementet kan vise til at det er konkurranse i markedet. Den eneste taperen i dette bildet er Kavli, som har betalt for det hele, med et samlet underskudd i Q på over 200 millioner kroner, etter å ha investert 230 millioner, sier Volden. Investeringene er, i følge Volden, foretatt på basis av løfter om at det skulle lønne seg å investere i melkeproduksjon. Ti år senere viser det seg at det fortsatt ikke er mulig å drive lønnsomt. Det er også grunnen til at det ikke har kommet nye utfordrere i markedet. Han mener at store deler av underskuddene i Q skyldes at Landbruksdepartementet har utformet og praktisert regelverket i strid med Stortingets klare vedtak, og at det er på dette grunnlag konsernet nå går til søksmål mot staten. - Vi ønsker samtidig å presisere at både Kavli og Q er positive til norsk landbruk og støtter markedsordningen for melk. Det vi angriper er at ordningen i dag fortsatt favoriserer den dominante aktøren Tine-konsernet, sier Volden. Mangel på reell konkurranse - Med 113 års erfaring med meieriprodukter er vi vant til å operere i markeder med sterk konkurranse. Derfor er det dokumentert at Q gjennom moderne og kostnadseffektive meierier har 30 % lavere produksjonskostnader enn gjennomsnittet i Tine-konsernets produksjonsanlegg. Men til tross for nøkternhet i satsingen, effektiv drift og suksess i markedet klarer vi likevel ikke å skape lønnsomhet i denne delen av vår virksomhet. Vi er avhengige av kompensasjon for tapene vi er påført, ved at myndighetene foretar nødvendig feilretting og tilbakebetaling. I tillegg er vi helt avhengige av at det etableres rettferdige og forutsigbare rammevilkår for fremtiden, slik at det sikres konkurranse til Tine-konsernet, til beste for forbrukerne. Rammevilkårene styres i dag i for stor grad av Tine-konsernet som markedsregulator og er etter vår oppfatning skreddersydd for en dominerende aktør som Tine-konsernet, og ikke tilpasset en nyetablert utfordrer som Q, slik vi ble lovet i forbindelse med liberaliseringen, presiserer Volden. - Kavli ønsker gjennom Q å satse offensivt videre på nyskapning og mangfold i meieridiskene. Skal vi få til dette er det et avgjørende premiss at det etableres rettferdige og forutsigbare rammevilkår nå. Vår strategi har, siden starten av Q, vært å gi forbrukerne nye fordeler: Ferskere melk, skrukork og fersk smakstilsatt melk med mindre sukker osv. Vi vil også i tiden som kommer satse på nye spennende meieriprodukter. David mot Goliat - Enkelte aktører hevder at vi kan løse våre lønnsomhetsproblemer ved å øke prisene til kundene og ved å betale mindre til bøndene. Men så enkelt er det ikke. Prisen til butikk, som er litt lavere en Tine-konsernets, har vært nødvendig for at vi skal få innpass i kjedene. Tine-konsernet tilbyr jo en rekke incentiver i form av reklamestøtte, joint marketing, bonusordninger og annet som ikke vi har råd til å betale. Korrigert for dette er prisforskjellen faktisk relativt liten. Når det gjelder prisen til bøndene, som ligger over Tine-konsernets, har denne vært en helt nødvendig erstatning til våre bønder for at disse måtte gi fra seg eierskap og utbytte i Tine-konsernet uten noe oppgjør. Dette blir Davids kamp mot Goliat. Til tross for at dagens reguleringsordninger gir enkelte spesielle intensiver til Q, er vi totalt sett likevel en netto bidragsyter i disse ordningene. I år regner vi med å betale inn mellom 20 og 25 millioner kroner mer enn det vi mottar, konkluderer Volden. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Konsernsjef Erik Volden, mob: +47 47 60 22 00