Urettferdige rammevilkår i melkeproduksjonen gir store tap: Dårlig resultat i Q-Meieriene ga underskudd i Kavli-konsernet

(Bergen, 15.06.06) – Produksjon av melk er et underskuddsforetakende med de rammevilkår som i dag gjelder. Det er rett og slett umulig å tjene penger slik dagens regler praktiseres. Til tross for nøkternhet i satsingen, effektiv drift og suksess i markedet klarer vi ikke å skape lønnsomhet i denne delen av vår virksomhet. Det sa konsernsjef Erik Volden i Kavli da han i dag la frem konsernets årsresultat for 2005, et resultat som trekkes ned av et betydelig underskudd i Q-meieriene (Q). Konsernet varslet samtidig et erstatningssøksmål mot staten for feil og grunnleggende mangler knyttet til nettopp rammevilkårene (se egen sak).

- Da vi etablerte Q ble vi lovet at det skulle lønne seg å investere i melkeproduksjon. På dette grunnlag har Kavli bygget opp Q til å bli en viktig konkurrent til Tine-konsernet, med en stadig økende markedsandel på melk, som nå ligger på 13,1 %. Alle har hatt fordeler av at Q kom på banen. Stortinget opplever det som om deres forutsetninger om konkurranse er oppfylt. Forbrukerne har fått et alternativ. Det samme har handelen og bøndene. Landbruksdepartementet kan vise til at det er konkurranse i markedet. Den eneste taperen i dette bildet er Kavli, som har betalt for det hele, med et samlet underskudd i Q på over 200 millioner kroner, etter å ha investert 230 millioner, forteller Volden. Han mener at store deler av underskuddene i Q skyldes at Landbruksdepartementet har utformet og praktisert rammevilkårene i strid med Stortingets klare vedtak, og at det er på dette grunnlag konsernet nå går til søksmål mot staten. - Til tross for at dagens reguleringsordninger gir enkelte spesielle incentiver til Q, er vi totalt sett likevel en netto bidragsyter i disse ordningene. I år regner vi med å betale inn mellom 20 og 25 millioner kroner mer enn det vi mottar i støtte, presiserer Volden. Skifteretten - Uten de bidrag Kavli-konsernet har gitt til Q-meieriene de siste årene ville selskapet for lengst vært i skifteretten, sier Volden. Kavli-konsernet hadde en omsetning i 2005 på MNOK 1 335, som nesten er identisk med omsetningen året før. Underliggende er omsetningen drevet av fortsatt vekst i Q (+47 %), som kompenserte for stagnasjon eller redusert omsetning i enkelte av de andre virksomhetene. Resultatet preges blant annet av ekstraordinære driftskostnader knyttet til den meget uforutsigbare markedsveksten som følge av Tine-skandalen. Regnskapet er i tillegg belastet med investeringer knyttet til en nødvendig utvidelse av produksjonskapasiteten i denne forbindelse. - Tine-skandalen resulterte i en formidabel økt etterspørsel etter våre produkter, som vi naturlig nok ikke var forberedt på produksjonsmessig. Vi måtte løse dette gjennom ekstraordinære tiltak som på kort sikt ble kostbare. Men vi må tillate oss å se på dette som investeringer i en betydelig økt markedsandel, kommenterer Volden. Frem til 2006 har Q hatt begrenset distribusjon ut til butikk, og dermed ikke hatt mulighet til å ta ut det volumet selskapet hadde kapasitet til. Etter at avtaler om utvidet distribusjon har kommet til, bidrar dette nå positivt. Konsernunderskudd Mot et sammenlignbart driftsresultat (før goodwill) for Q på MNOK -3,8 i 2004, ble det et negativt resultat i 2005 med MNOK -54. Driftsresultatet (før goodwill) for konsernet falt dermed fra et overskudd på MNOK 20,4 i 2004 til et underskudd på MNOK 29,8 i 2005. Ledelsen arbeider aktivt med å implementere nødvendige tiltak for å øke lønnsomheten i konsernet. - Vi er stolte av det vi har fått til. Vi har Norges beste melk, noe forbrukerne i stadig økende grad oppdager ved at de kjøper mer og mer Q-melk. I tillegg har vi Norges mest effektive meierier. Vi har gjort mye i Q, men må likevel i fortsettelsen snu hver eneste stein i vår jakt på ytterligere lønnsomhetsforbedringer. I denne tiltakspakken er søksmålet mot staten definitivt viktig. Gitt at vi får mer rettferdige og forutsigbare rammevilkår, slik Stortinget forutsetter, vil vi kunne bringe marginene opp på et nivå som gir fornuftige avkastningsmuligheter. Det vil i så fall bli til glede for de mange innenfor forskning, kultur og humanitære organisasjoner, som er de eneste som nyter godt av at Kavli går med overskudd. Kavli eies av en stiftelse, som bruker overskuddet til slike samfunnsnyttige formål, mener Volden. Kavli-konsernet forventer fremgang sammenlignet med 2005-resultatet. Kostnadsreduserende programmer i flere av virksomhetene, produktlanseringer, fortsatt positiv volum- og resultatutvikling i Q og økende omsetning av selskapets viktigste produkt, smelteost, vil ventelig bidra til fremgangen. - Vi er langsiktige i vår fortsatte satsing på Q-meieriene, og har tro på at myndighetene vil legge til rette for rammevilkår som er i tråd med Stortingets vedtak, og på en måte som sikrer forbrukerne en offensiv konkurrent til den dominante aktøren Tine-konsernet, konkluderer Volden. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Konsernsjef Erik Volden, mob: +47 47 60 22 00