Styret ved Oslo Børs godkjenner Kid ASA for notering på Oslo Børs

Styret i Oslo Børs vedtok i styremøte den 28. oktober 2015 å ta aksjene i Kid ASA opp til notering på Oslo Børs.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag:

- oppfyller kravet til antall aksjeeiere slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.2
- har minst 25 % av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.1

Dersom kravet til antall aksjeeiere ikke er oppfylt tas selskapet opp til notering på Oslo Axess, forutsatt at Axessreglenes Opptaksvilkår pkt 2.4.2 og øvrige vilkår er oppfylt.

Børsdirektøren gis fullmakt til å avgjøre notering på Oslo Børs eller Oslo Axess, samt fastsette første noteringsdag, senest 11. desember 2015

Abonner