Fortsatt god resultatutvikling for KLP

Kommunal Landspensjonskasse Oslo, 17.02.2005 Fortsatt god resultatutvikling for KLP Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har lagt bak seg et meget godt år. For året som helhet viser foreløpige resultater et overskudd på 3,2 mrd kroner før fordeling. Netto finansinntekter var i alt 8,8 mrd kroner i 2004, og premieinntektene utgjorde 13,6 mrd kroner for hele året (12,6 mrd kroner i 2003). Resultatet gir en verdijustert avkastning på 6,9 pst for året (bokført 6,0 pst). Inkluderes verdiendringer på hold-til-forfall obligasjoner, ble kapitalavkastningen 7,7 pst i 2004. - KLP har de siste årene konsentrert seg om å bygge soliditet og å gi stabil og forutsigbar avkastning. Selskapets investeringsstrategi har lagt vekt på å ha en stor andel obligasjoner som gir forutsigbar avkastning. Vi er godt fornøyd med at resultatet for 2004 bekrefter at dette har vært fornuftig, sier KLPs konsernsjef Bjørn Kristoffersen. Konkurranseevne KLP utbetalte nær 5,5 milliarder kroner i pensjon og erstatninger i løpet av 2004. Hver av de drøyt 120.000 pensjonistene fikk i snitt om lag 3.600 kroner utbetalt fra KLP hver måned. Selskapets administrasjonskostnader holder seg stabilt lavt, og utgjorde 0,35 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2004. Det er det samme som i 2003. Netto fraflytting av midler på minus 1 mrd kroner er knyttet til vedtak om flytting fra KLP høsten 2003. Høsten 2004 ble det fattet vedtak om flytting som utgjør en samlet fraflyttet premiereserve på ca. 1 mrd kroner. Effekten av flyttingen vil først komme til syne i regnskapet for 2005. - KLP merker en økt interesse fra tidligere kunder som igjen ønsker å vurdere KLP som pensjonsleverandør. Det er svært gledelig at en tidligere kommunekunde i høst vedtok å flytte tilbake etter flere år i et konkurrerende selskap, sier Kristoffersen. Soliditet Årets solide resultat vil delvis bli brukt til å styrke selskapet finansielt. Samtidig foreslår styret å tilbakeføre om lag 1,9 mrd kroner til kundenes premiefond. Samlet bufferkapital vokste med ca. 3,0 mrd kroner gjennom 2004 og utgjorde 8,4 mrd kroner ved utgangen av året. I tillegg hadde KLP merverdier i porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall på 5,2 mrd kroner. I løpet av året er aksjeandelen økt i forhold til obligasjoner og utlån. Økt aksjeandel, kombinert med økt balanse, innebærer at kapitaldekningen har falt fra 16,2 pst ved inngangen til året til 14,0 pst ved utgangen av året. Kapitalforvaltning KLPs forvaltningskapital økte til 141 mrd kroner ved utgangen av fjerde kvartal, en oppgang på nærmere 12 pst for året som helhet. Omtrent 40 prosent av de finansielle eiendelene er plassert i obligasjoner som holdes til forfall, mens 13,2 pst er plassert i aksjer (16,2 pst inkludert derivater). Dette forventes å sikre en relativt stabil og god inntjening også i årene som kommer, selv med fortsatt lavt rentenivå. Skadeforsikring KLP Skadeforsikring AS leverer også et godt foreløpig resultat. Det skyldes særlig at antallet store brannskader har vært beskjedent det siste året. Selskapet oppnådde et resultat på 2,4 mill kroner i fjerde kvartal, mot minus 3,5 mill kroner i samme periode året før. Årsresultatet ble 24,6 mill kroner, en økning fra 16,2 mill i 2003. KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for 4. kvartal 2004, tilgjengelig på www.klp.no. For ytterligere informasjon, kontakt: Konsernsjef Bjørn Kristoffersen, tlf 22 03 37 24 Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich, tlf 22 03 78 96/mob 90 91 55 23 Finansdirektør Benedicte Bakke Agerup, tlf 22 03 79 26/mob 91 54 80 29 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=73312&fn=wkr0001.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker