Kommunal Landspensjonskasse, 2.kv. 2004: Solid resultat for KLP

Kommunal Landspensjonskasse, 2.kv. 2004: Solid resultat for KLP 17. august 2004 KLP fikk et resultat før fordeling i andre kvartal på 731 mill kroner og 1 704 mill kroner hittil i år. Dette ble oppnådd til tross for svakere finansmarkeder og et lavere rentenivå sammenlignet med samme periode i fjor. I andre kvartal styrket KLP sin soliditet med nær 1 mrd kroner. KLP har videreført sin investeringsprofil med vekt på forutsigbar og stabil avkastning på kundenes pensjonsmidler. Dette gjør selskapet mindre utsatt for svingninger i markedet. Både bokført og verdijustert avkastning ble 3,1 prosent hittil i år. Forvaltningskapitalen utgjorde ved utgangen av 2. kvartal 131,5 mrd kroner, som tilsvarer en årsvekst på 11,6 prosent. KLP tok i andre kvartal opp et fondsobligasjonslån og tilbakebetalte et tidsbegrenset ansvarlig lån. Lånet bidrar til styrking av kjernekapitalen og den finansielle bufferkapitalen. Bufferkapitalen utgjorde ved utgangen av 2. kvartal 7,7 mrd kroner. KLP har hatt høyt kunderettet aktivitetsnivå i andre kvartal, og det er inngått 82 nye forsikringskontrakter hittil i år. Det legges ned betydelige ressurser i arbeidet med produktutvikling og systemutvikling for å legge til rette for økt fleksibilitet og effektivitet i kundebehandlingen. - Vi er tilfreds med de resultater vi har oppnådd i dagens finansmarked, og konsernets finansielle stilling er ytterligere styrket etter andre kvartal. Nye produktløsninger, målrettet kundearbeid og forutsigbar finansforvaltning gir godt grunnlag for en positiv utvikling fremover, sier KLPs konsernsjef Bjørn Kristoffersen. KLP Skadeforsikring AS KLP Skadeforsikring AS oppnådde et resultat hittil i år på 6,1 mill kroner (17,2 mill). Resultatet er preget av få store skader og lavere finansinntekter enn etter samme periode i fjor. Kontaktpersoner KLP: Konsernsjef Bjørn Kristoffersen tlf 22 03 37 24 Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich tlf 22 03 78 96 /mob 90915523 Konserndirektør finans Benedicte Bakke Agerup, tlf 22 03 79 26/mob 91548029 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.