Positivt halvårsresultat i urolige finansmarkeder

Oslo, 17. august 2006 Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer et godt resultat etter andre kvartal. En robust og langsiktig investeringsstrategi sikret at KLP i første halvår oppnådde et verdijustert resultat på 0,5 milliarder kroner. Det gir en verdijustert avkastning på 1,8 prosent i første halvår.

Selskapets bufferkapital har økt med 2,1 milliarder kroner hittil i år og utgjorde 14,2 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. Kundesituasjon vurderes som stabil og god, det er generelt langt færre kommuner som tar sikte på å konkurranseutsette sin pensjonsordning og gjennomføre anbud i år sammenlignet med tidligere år. På bedriftsiden har KLP vunnet 62 nye kontrakter i kvartalet, hvorav 25 er fornyelse av eksisterende kontrakter. KLP viderefører den langsiktige veksttrenden og økte forvaltningskapitalen med 11,7 prosent til 164 milliarder kroner fra andre kvartal i fjor. Kapitaldekningen er økt til 15,8 prosent etter gode resultater og opptak av nytt ansvarlig lån i andre kvartal. - KLP kan glede seg over den stabile kundesituasjonen og sterk vekst i forvaltningskapitalen de siste 12 månedene. Utviklingen i finansmarkedene i andre kvartal har vist betydningen av god soliditet og solid bufferkapital for å møte markedsmessige svingninger. KLPs investeringsstrategi ligger fast med hovedvekt på forutsigbarhet og langsiktighet. Dette vet vi kundene setter pris på, sier konsernsjef Bjørn Kristoffersen. KLP etablerte i kvartalet det heleide datterselskapet KLP Pensjonsforsikring AS. Tom Eek, KLPs tidligere sjeføkonom er ansatt som administrerende direktør i det nye selskapet. Et viktig satsingsområde vil være innskudds- og foretakspensjon kombinert med varierende grad av risikoytelser etter kundens eget valg. - Vi mener dette vil være et interessant alternativ for virksomheter som ikke er omfattet av tariffavtale. KLP skal være pensjonsleverandøren med størst kompetanse på offentlig sektor. Vi legger til grunn at innskuddspensjon vil bidra positivt til å gjøre KLP til en mer komplett tjenestepensjonsleverandør, sier Bjørn Kristoffersen. Nedgangen i aksjemarkedene i mai og juni, samt videre renteoppgang påvirket finansinntektene i kvartalet. Resultat før fordeling ble 304 millioner kroner i andre kvartal og 1 387 millioner hittil i år. Netto finansinntekter utgjorde minus 467 millioner kroner i andre kvartal og 2 759 millioner hittil i år. Nøkkeltall etter 2. kvartal: Verdijustert resultat på 0,5 mrd kroner Verdijustert kapitalavkastning ekskl HTF-obligasjoner 1,8 prosent Bokført kapitalavkastning 2,4 prosent Netto finansinntekter 2,8 mrd kroner Premieinntekter 4,4 mrd kroner Forvaltningskapital 164 mrd kroner Kapitaldekning 15,8 prosent Bufferkapital 14,2 mrd kroner KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for andre kvartal på www.klp.no For ytterligere informasjon kontakt: Konserndirektør Økonomi og finans Mari Thjømøe, tlf 22 03 79 16/mob 90 77 78 24 Konsernsjef Bjørn Kristoffersen, tlf 22 03 37 24 Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich, tlf 22 03 78 96/mob 90 91 55 23

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.