Sterk resultatforbedring for KLP

Foreløpig regnskap 2003; Sterk resultatforbedring for KLP Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har lagt bak seg et meget godt år. Netto finansinntekter var i 2003 i alt på 9,2 mrd i 2003, mot i overkant av 3 mrd i 2002. Det foreløpige resultatet for 2003 er 2,4 mrd kroner. Dette gir KLP finansiell styrke og konkurransekraft. Resultatet gir en verdijustert avkastning på 8,2 pst (bokført 6,9 prosent). Inkludert verdiendringer på hold-til-forfall porteføljen ble kapitalavkastningen 10,8 pst. - Endringene i sammensetning av investeringene som ble foretatt i 2002/2003 har vist seg vellykket. KLP har fått en langt bedre avkastning enn i de foregående år. Strategien bidrar til at KLP over tid vil kunne gi pensjonskundene stabil, god og trygg avkastning, sier KLPs konsernsjef Bjørn Kristoffersen. Ved årsskiftet trådte den nye lovgivningen om kommunale pensjonsordninger i kraft. Loven følger opp Arbeidsrettens dom fra oktober 2002, der det ble slått fast at man i kommunesektoren skal ha en premiesystem som likebehandler kvinner og menn, unge og eldre. Loven sikrer at arbeidstakernes rettigheter og konkurransen kan ivaretas uten dispensasjoner fra lovverket. - Sammen med den betydelige resultatforbedringen vil det nye regelverket for offentlig tjenestepensjon gi KLP et godt grunnlag for å lykkes fremover. Selskapets økonomiske stilling er bedret, og KLPs pensjonsprodukt danner modell for hele forsikringsnæringen. Dette gjør at KLP er godt rustet til å møte konkurransen i markedet, understreker Kristoffersen. Omdanning av KLP fra et gjensidig selskap til et aksjeselskap vil etter planen bli forelagt KLPs besluttende organer i 2004. Konkurranseevne KLP utbetaler pensjoner til ca.130.000 pensjonister. Totalt fikk pensjonistene utbetalt om lag 5 mrd kroner i 2003. KLPs administrasjonskostnader var på 0,35 pst av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2003. Det innebærer at KLP har lavest driftskostnader, sammenliknet med bransjen for øvrig. Mye av årsaken ligger i at selskapet er et spesialselskap for offentlig tjenestepensjon. Kundeavgangen ved årsskifte tilvarer 0,7 % av selskapets premiereserve(6 kommuner/28 bedrifter). KLP fikk imidlertid til sammen 171 nye offentlige bedriftskunder i 2003, i tilegg har selskapet fått 14 nye kunder med foretakspensjon. Innen pensjonsforsikring synes konkurransesituasjonen å ha stabilisert seg. Effekten av flyttingen vil først komme til syne i balansen i 2004. Kapitalforvaltning KLP hadde i 2003 en sterk vekst i forvaltningskapitalen. Den vokste med nær 14 mrd til 126,4 mrd kroner i løpet av fjoråret. Netto finansinntekter var 9 170 mill kroner, mot 3 050 mill kroner i 2002. Nær halvparten av de finansielle eiendelene er plassert i obligasjoner som holdes til forfall. Dette sikrer en relativt stabil inntjening også i årene som kommer til tross for et lavt rentenivå. Aksjeandelen er økt fra 4,4 pst til 8,5 pst ved utgangen av året (10,5 pst inkl. derivater). KLP har arbeidet systematisk med samfunnsansvar i investeringsprosessen siden 2001. Ved hjelp av ekstern analysekapasitet utelukker KLP Kapitalforvaltning ASA selskaper som gjør seg skyldig i brudd på etiske minstekrav. 12 selskaper var utlukket ved utgangen av 2003. Målet med innføringen av etisk minstekrav er å forene sunn forretningsdrift og samfunnsansvar. Soliditet Årets gode resultat vil bli brukt til å styrke selskapet finansielt. KLP må ha bufferkapital for å tåle svingninger i verdien på eiendeler som måles til markedsverdi. Samlet bufferkapital var på 6 506 mill kroner ved årsskiftet. I tillegg har selskapet merverdier på 3 904 mill kroner i porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall. I løpet av året er aksjeandelen økt noe i forhold til obligasjoner og utlån. Det innebærer at kapitaldekningen falt fra 17,2 pst ved inngangen til året til 16,2 pst ved årets slutt (myndighetens krav på 8%). Skadeforsikring Datterselskapet KLP Skadeforsikring AS hadde et resultat på 16 mill kroner, mot 2 mill kroner i 2002. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak nedgang i antall meldte skader. Skader og kostnader utgjorde 94,6 pst av premien for tingskadeforsikring og 99,3 pst av premien for personskadeforsikring. Antallet store skader har også vært på et moderat nivå. KLP Skadeforsikring har hatt svært moderate premieøkninger i 2003. Selskapet har et kundeforhold til i alt 366 kommuner. (Pressemeldingen er basert på foreløpige tall) Kontaktpersoner; Konsernsjef Bjørn Kristoffersen m; 95 08 66 05 Finansdirektør Benedicte Bakke Agerup m; 91 54 80 29 Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich m; 90 91 55 23 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/16/20040216BIT00200/wkr0001.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker