Kværner ASA: Resultat 3. kvartal 2018: Resultat som planlagt, bedre markedsutsikter

Report this content

23. oktober 2018 - Kværners ordreinngang doblet seg og ordrereserven økte med 30 prosent i tredje kvartal sammenliknet med samme kvartal i fjor. Selskapet ser nå bedre markedsutsikter og kunder med nye prosjekter. Driftsinntektene var på 1,7 milliarder kroner i tredje kvartal 2018, omtrent på samme nivå som tilsvarende kvartal i 2017. EBITDA-resultatet i Field Development-segmentet var på 90 millioner kroner tredje kvartal, sammenliknet med 262 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Ordreinngangen i tredje kvartal 2018 var i overkant av 1,1 milliarder kroner. Det er nesten dobbelt så høyt som i samme kvartal i fjor da ordreinngangen var 588 millioner kroner. Per 30. september 2018 var Kværners ordrereserve 10,6 milliarder kroner, opp fra 8,2 milliarder på samme tidspunkt i fjor.

«Tredje kvartal var i tråd med forventningene våre, både når det gjelder prosjektgjennomføring og finansielle resultater. Den 28. juli leverte vi stålunderstellet til P1 plattformen til Johan Sverdrup og 24. september nådde vi mekanisk ferdigstillelse av utstyrs- og boligplattformen til samme felt. Begge milepælene ble nådd i henhold til plan og budsjett», sier Karl-Petter Løken, Kværners konsernsjef.

Resultatene i tredje kvartal bekrefter Kværners tidligere guiding for 2018. Selskapet er inne i en periode hvor det ikke har startet å ta marginer på enkelte nye prosjekter mens det samtidig er lavere milepæls- og insentiveffekter fra andre prosjekter, og dette påvirker både EBITDA og marginer som forventet. Kværner opprettholder derfor selskapets finansielle utsikter for 2018, med årlig bruttoinntekt på over 7 milliarder kroner, og EBITDA-margin som er lavere i andre halvår enn i første halvår. EBITDA marginen for fjerde kvartal ventes å bli noe under marginen i tredje kvartal.

Kværners totalinntekter, inkludert felleskontrollerte virksomheter (Field Development-segmentet), var i tredje kvartal 2018 på 1 709 millioner kroner, marginalt lavere enn 1 727 millioner kroner i samme kvartal for et år siden. Den tilsvarende EBITDA-marginen var på 5,2 prosent i tredje kvartal i år, sammenliknet med 15,1 prosent i tredje kvartal i fjor. I fjorårets tredje kvartal var EBITDA-marginen betydelig påvirket av oppnådde insentiver og avsluttende prosjektaktiviteter.

Kværner har ingen rentebærende gjeld. Kontanter og bankinnskudd var på omtrent 2,9 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Alle nåværende prosjekter i Kværners portefølje er på plan. Mens man først til neste år vil se resultateffekten av noen av de store kontraktene Kværner har vunnet så langt i 2018, ser selskapet nå en positiv markedsutvikling. Det er en særlig stor økning i antall mellomstore prospekter. Det vil ta noe tid før det økte antallet prospekter gjenspeiles i nye kontrakter.

På kort sikt forventer Kværner at kunder skal beslutte utfallet av noen få viktige prospekter. I løpet av 2019 er det forventet at flere nøkkelprospekter vil passere viktige milepæler og bevege seg videre mot prosjektgodkjenning og -gjennomføring.

«Kværners strategi de neste årene er å øke aktiviteten fra dagens nivå, og vi ser nå et marked som understøtter dette målet. Markedet i og rundt Norge vil fortsatt være viktig for oss, men vi ønsker også å utvide virksomheten vår i internasjonale markeder», sier Løken.

Resultatpresentasjonen (engelsk) for tredje kvartal 2018 kan lastes ned fra www.kvaerner.com og fra lenkene under.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Idar Eikrem, Finansdirektør, Kværner, Mobil: +47 950 28 363, epost: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser:
Torbjørn Andersen, Kommunikasjons- og IR-sjef, Kværner, Mobil: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2017 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,6 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. september 2018 på 10,6 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.

For å abonnere eller avslutte abonnementet på våre pressemeldinger, vennligst gå til denne nettsiden: http://www.kvaerner.com/subscribe

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12