Kværner ASA: Resultat for fjerde kvartal 2014

11. februar 2015 - Stabile marginer og positiv utvikling av konkurransekraften. Den høye aktiviteten i Kværner fortsatte også i fjerde kvartal. Driftsinntektene for 2014 ble rekordhøye 17,5 milliarder kroner, inkludert inntekter fra felles kontrollerte virksomheter. Samtidig med gjennomføringen av flere prosjekter, har selskapet innført en rekke tiltak for å redusere kostnadsnivået og styrke konkurransekraften i forkant av anbud på viktige kontrakter for Kværner i 2015. Resultater før skatt, renter, av- og nedskrivninger (EBITDA) for kvartalet ble 175 millioner kroner, sammenliknet med 180 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsinntektene for fjerde kvartal ble på 3 591 millioner kroner, sammenliknet med 3 939 millioner kroner i fjerde kvartal 2013. Driftsinntektene for hele året steg med 985 millioner kroner til 13 945 millioner sammenliknet med 12 960 millioner i 2013. Driftsinntekter inkludert inntekter fra felles kontrollerte virksomheter, ble 17 531 millioner kroner, en økning på 9 prosent fra 16 091 millioner kroner for 2013. EBITDA for året endte på 828 millioner kroner, og en EBITDA margin på 5,9 prosent for året.  Nedskriving av goodwill knyttet til forretningsområdet Contractors International på 266 millioner kroner i kvartalet som følge av regnskapsmessig nedskrivingstest.

I henhold til selskapets utbyttepolitikk foreslår styret en utbytteutbetaling på 67 øre per aksje i april 2015.

- Resultatene for 2014 viser at Kværner har hatt et spesielt høyt aktivitetsnivå på flere parallelle prosjekter. I tillegg til å utnytte hele kapasiteten i vår egen organisasjon, hadde vi et rekordhøyt antall innleide medarbeidere og underleverandører til å bistå oss i gjennomføringen av dette arbeidet. I tiden fremover tar vi sikte på en årsomsetning på rundt 10 - 11 milliarder kroner. Vi har gjennom 2014 jobbet hardt for å forbedre resultatene i prosjekter som ble startet i en annen markedssituasjon enn i dag, og avsluttet krav knyttet til tidligere prosjekter. I sum har disse faktorene bidratt positivt til resultatene i fjor, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Ordreinngangen i fjerde kvartal 2014 var på 1 274 millioner kroner, sammenliknet med 1 925 millioner kroner i fjerde kvartal 2013. Ordrereserven var 16 451 millioner kroner ved utgangen av 2014.

- Arbeidet med å gjennomføre eksisterende ordrereserve vil i hovedsak bli utført i år og i 2016. Derfor gir Kværners ordrebok et godt fundament og momentum for ytterligere innsats for å øke produktiviteten og forbedre kostnadsnivået. I løpet av 2014 identifiserte vi en rekke muligheter for å kutte kostnader på nye prosjekter. Signeringen av EPC-kontrakten for stålunderstellet til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup 20. januar i år viser at vi har dokumentert at disse forbedringene er implementert. Vi stopper ikke her. Allerede fra starten av 2015 forsetter vi med konkrete tiltak i samarbeid med våre kunder for å redusere kostnader og øke konkurransekraften, sier Haugan.

Kværners markeder er for tiden volatile, men selskapet ser en fundamental og langsikt etterspørsel for offshore plattformer og landanlegg med krav som passer godt til Kværners styrker. Noen få, viktige kontrakter som passer godt med Kværners ekspertise, forventes å bli tildelt i løpet av 2015.

- Selv om de langsiktige markedsforholdene virker positive, er det bare noen få avgjørende prosjekter å by på i 2015. For å muliggjøre en fortsatt sunn utvikling av Kværner som en ledende EPC- leverandør, er det derfor avgjørende for oss å vinne viktige anbud i 2015, avslutter Haugan.

SLUTT

Fullstendig rapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og på www.kvaerner.com

For nærmere informasjon, kontakt:

Investor Relations: Ingrid Aarsnes, SVP Investor Relations & Communications, Kvaerner, Tel: +47 67 59 50 46, Mob: +47 950 38 364

Media: Torbjørn Andersen, Communications, Mob: +47 928 85 542


Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 3 000 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2014 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 14 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2014 på 16,5 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Media/Subscribe-to-releases/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12