Høyesterett har avvist Synnøve Findens anke

Høyesteretts kjæremålsutvalg har i en kjennelse av 19.04.07 enstemmig sagt nei til å fremme Synnøve Findens anke for behandling i Høyesterett. I tillegg er staten tilkjent 50 000 kroner i saksomkostninger i tilknytning til kjæremålsutvalgets behandling av saken.

Hele kjennelsen fra Høyesterett:
http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/HR%20kjennelse%2019.4.07.pdf

Dermed er Borgarting lagmannsretts dom av 15.1.07 endelig og rettskraftig.

Dommen gir Landbruks- og matdepartementet medhold på alle vesentlige punkter. Saken har sin bakgrunn fra 2001 da Synnøve Finden stevnet staten med påstand om ugyldig fastsettelse av melkeprisen for perioden 1997-2000.

Se også nyhetssak fra 16.01.2007:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2007/Jan_07/Konstaterer-at-statens-anke-forte-frem.html?id=443354