Næringsutvikling: Fisketurisme i innlandet

Næringsutvikling: Nå skal gjedda lokke tyske og franske fiskeentusiaster til Norge. Forskere, grunneiere og turistnæring skal finne ut hvordan gjedde og annen ferskvannsfisk kan danne grunnlaget for å utvikle attraktive og salgbare produkter.

Innlandsfisketurismen har ikke på samme måte som lakse- og sjøfisketurismen greid å utnytte de tilgjengelige ressursene.

Gjedde og harr
Undersøkelser viser at ørret, gjedde og harr er de fiskeartene med størst markedspotensial, og at land som blant andre Tyskland, Storbritannia og Frankrike er de viktigste markedene for salg av innenlandsfiske.

Elver som merkevare
Rettighetshaverorganisasjonene og Reiselivsbedriftenes Landsforening har som mål å øke omsetningen av innlandsfiske med 45 prosent over en tiårsperiode fra 2004. Målet er at de beste vassdragene skal etableres som kjente merkevarer blant utenlandske fiskere.

Tillegsnæring til landbruket
- Det er gode muligheter for å ta ut et betydelig, uutnyttet potesial i innlandsfiske som tilleggsnæring til landbruket, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. - Det gjelder både som matressurs gjennom yrkesfiske og oppdrett, og som grunnlag for økte fiskeopplevelser knyttet til turisme og reiseliv, sier Riis-Johansen.

Uutnyttet ressurs
Norge har store ferskvannsressurser sammenliknet med andre europeiske land. Til sammen er det 440 000 innsjøer over 0,6 dekar, og 250 000 km elvestrekninger med en vannføring på over 1 m3/sekund. Det er beregnet at disse arealene kan gi en total fangst av innlandsfisk (inkluderer ikke anadrom laksefisk) i størrelsesorden 11 500 tonn årlig. Rundt 7000 tonn fanges årlig av fritidsfiskere, mens i underkant av to prosent (195 tonn) tas av yrkesfiskere.

- Landbruks- og matdepartmentet la i juni 2006 fram en Handlingsplan for innlandsfiske
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/lmd/nyh/2006/0674/ddd/pdfv/286307-handlingsplan_for_innlandsfiske.pdf

Mangler kunnskap
Men det er fortsatt mangel på konkret kunnskap, som for eksempel hvilke krav ulike fisketurister har til kvaliteten på omgivelsene, fangstmengde og størrelse på fisken i forhold til fangstinnsats, krav til overnatting m.m. Dette prosjektet skal skaffe til veie den manglende kunnskapen slik at det kan utvikles suksessfulle turismebedrifter basert på innlandsfiske.

Kunnskapen vil ha stor nytteverdi både for eksisterende bedrifter, og for dem som ønsker å starte virksomhet innenfor fisketurisme.

Areal –programmet
Prosjektet støttes av Areal -programmet i Forskningsrådet med 3.2 millioner kroner over en fireårs periode

Næringsutvikling: Nå skal gjedda lokke tyske og franske fiskeentusiaster til Norge.

Prosjektansvarlig: Mjøsen Skog
Brukerinstitusjoner: Mjøsen Skog, Glommen Skog, Viken Skog og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold
Forskningsinstitusjoner: Norsk institutt for naturforskning (prosjektgjennomfører og faglig ansvarlig), Østlandsforskning, Skogbrukets Kursinstitutt
Finansiering: Norges Forskningsråd, Skogtiltaksfondet, Innovasjon Norge og egne midler