Korreksjon : Multiconsult ASA andre kvartal og første halvår 2018

Report this content

Begrunnelse for korreksjon: Vedlegg endret

Multiconsult leverte vekst i netto driftsinntekter på 20,1 prosent i andre kvartal, og på 13.5 prosent hittil i år. Driftsresultatet (EBIT) i andre kvartal var 48,9 millioner kroner, og 85.0 millioner kroner i første halvår 2018.

Oslo, 23 August 2018 - Multiconsult leverte vekst i andre kvartal på 20,1 prosent til 887.6 millioner kroner (738.9 millioner kroner) sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen i netto driftsinntekter reflekterer økt produksjon, som følge av oppkjøpet av Hjellnes gruppen. Økningen i inntekter var påvirket av høyere debiteringsgrad på 71,8 prosent (69,5 prosent). En kalendereffekt på fem ekstra arbeidsdager i Norge påvirker inntektene positivt med omtrent 67 millioner kroner. Likevel ble kvartalet preget av at de ansatte i Norge tok ut flere feriedager og mer avspasering i mai og juni, noe som reduserte inntektene sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto nedskrivninger på 12,7 millioner kroner påvirket netto driftsinntekter negativt, men er på et relativt normalt nivå. Gjennomsnittlig timerate økte marginalt sammenlignet med samme periode i 2017.

EBIT i kvartalet var 48,9 millioner kroner (15,8 millioner kroner) og gir 5,5 prosent driftsmargin.

Netto driftsinntekter i første halvår av 2018 økte med 13,5 prosent til 1 746,7 millioner kroner (1 538,6 millioner kroner), sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen i netto driftsinntekter reflekterer økt produksjon, som et resultat av oppkjøp av Hjellnes gruppen og Iterio AB. Økningen i inntekter var også påvirket av høyere debiteringsgrad på 71,2 prosent (68,9 prosent). Netto nedskrivinger var på et relativt normalt nivå på 25,3 millioner kroner, sammenlignet med netto oppskrivinger i samme periode i fjor. Det var en kalendereffekt på en arbeidsdag mindre, noe som påvirker inntektene negativt med omtrent 13 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i 2017. I tillegg var perioden preget av at de ansatte i Norge tok ut flere feriedager og mer avspasering sammenlignet med i fjor. Gjennomsnittlig timerate for konsernet er litt høyere enn foregående år.

EBIT var 85,0 millioner kroner (110.2 millioner kroner), og reflekterer en reduksjon på 22,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsmarginen var 4,9 prosent hittil i 2018.

«Jeg er glad for å se at forbedringsprogrammet fortsetter å gi bedring i den norske virksomheten. Dette vises i debiteringsgraden, som nå er på det høyeste registrerte nivået siden børsnoteringen. Den underliggende driften er i bedring, men vi må fortsette å optimalisere prosjektgjennomføringen og lønnsomhetsforbedringsprogrammet forblir topp prioritet.» sier CEO i Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen.

Ordrereserven ved utgangen av andre kvartal 2018 var 2 302,0 millioner kroner (1 995,0 millioner kroner), en økning på 15,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Ordreinngangen i andre kvartal 2018 økte med 30,5 prosent til 1 130,9 millioner kroner (866.9 millioner kroner), sammenlignet med samme periode i fjor. Det var solid ordreinngang innen Bygg & Eiendom og Samferdsel i kvartalet. Flere små og middels store kontrakter har blitt tildelt i perioden, og anbudsutsiktene er lovende, spesielt innen Samferdsel. Viktige nye kontrakter i dette kvartalet har vært GET FiT programmet for KfW i Zambia og ny tømmerterminal for Bane Nor ved Hauerseter i Norge. Viktige utvidelser på eksisterende kontrakter var Kampflybasen på Ørland og ubåtanlegget ved Haakonsvern for Forsvarsbygg, samt InterCity Fredrikstad-Sarpsborg og Diagonalen – Hans og Grete stien for Statens vegvesen.

Per 30. juni 2018 var totale eiendeler på 1 949,0 millioner kroner og total gjeld på 590,9 millioner kroner. Gruppen hadde kontanter og kontaktekvivalenter til 132,2 millioner kroner, der netto rentebærende gjeld utgjorde 251,9 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene fortsetter å vise positiv utvikling i alle forretningsområdene. Som en del av forbedringsprogrammet har vi tatt viktige grep, spesielt på kostnadssiden for å gjøre driften mer effektiv, noe som vil gi resultater fremover. Den vedvarende sterke konkurransen i markedet fortsetter å gi et sterkt press på timeratene på større prosjekter i Norge. Timeratene har bedret seg noe, men kostnadsnivået for norsk arbeidskraft gir utfordringer for lønnsomheten i bransjen. Denne utviklingen må snu dersom  de langsiktige lønnsomhetsambisjonene skal kunne innfris. Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og bred tjenesteportefølje danner et godt grunnlag for videre vekst, både nasjonalt og internasjonalt.

En norsk presentasjon av andre kvartal 2018 vil presenteres i dag 23 august, klokken 09:00 CET på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. En engelsk presentasjon vil bli holdt ved telefonkonferanse klokken 10:30 CET. Presentasjonene holdes av CEO Christian Nørgaard Madsen og CFO Anne Harris.

Den norske presentasjonen vil bli kringkastet på via webcast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=92032826. Den engelske telefonkonferansen er tilgjengelig på http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=94064736.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Investor relations:
   Mirza Koristovic, Head of Investor Relations
   Phone: +47 93 87 05 25
   E-mail: ir@multiconsult.no

Media:
   Gaute Christensen, VP Communications
   Phone: +47 911 70 188
   E-mail: gaute.christensen@multiconsult.no