Multiconsult - resultat for fjerde kvartal 2015

Oslo, 26. februar 2016 - Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var 51,2 millioner kroner, på linje med fjerde kvartal i fjor. Høyere debiteringsgrad og god prosjektgjennomføring ble motvirket av et lavt bidrag fra datterse lskapene. For året 2015 som helhet var EBITDA* 263,4 millioner kroner, en økning på 6,9 prosent fra året før.

Konsernets netto driftsinntekter steg 21,6 prosent til 649,4 millioner kroner, hvorav LINK arkitektur AS bidro med 85,4 millioner kroner. Forøvrig var økningen hovedsakelig drevet av høyere aktivitet innen forretningsområdene Bygg & Eiendom og Transport & Infrastruktur, høyere debiteringsgrad og god prosjektgjennomføring. For året 2015 som helhet økte netto driftsinntekter med 13,1 prosent til 2 247,7 millioner kroner.

«Jeg er svært fornøyd med at vi er på god vei til å nå våre strategiske mål for 2017. Vi leverer en margin på 10,0 prosent, vekst i driftsinntekter på 13,1 prosent og en sterk synlighet i markedet», sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult ASA.   Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det for 2015 utbetales et utbytte på 2,90 kroner per aksje. Dette er i tråd med selskapets utbyttepolitikk som er å distribuere minst 50 prosent av resultat etter skatt som utbytte.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av fjerde kvartal var fortsatt solid med en økning fra fjerde kvartal i fjor på 14,6 prosent til 1 727,5 millioner kroner. Multiconsults sterke markedsposisjon bekreftes med nye ordre innen samtlige forretningsområder. Utvidelser på eksisterende prosjekter som Intercity Haug-Halden, Campus Ås, Kampflybasen og Nyhamna i Norge, samt nye salg som Devoll vannkraftverk internasjonalt bidro positivt i ordrereserven.

Selskapet gjennomførte et vellykket aksjekjøpsprogram for ansatte i fjerde kvartal, der 777 ansatte tegnet seg for aksjer. Resultatet var en overtegning og per 31. desember eide de ansatte 22 prosent av aksjene i selskapet. «Det er svært gledelig at så mange har deltatt og det er ekstra positivt å se at medarbeidere på tvers av konsernet har valgt å ta del i aksjeprogrammet», sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult ASA.

Konsernets balanse er solid med totale eiendeler per 31. desember på 1 257,6 millioner kroner og en total egenkapital på 350,2 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 233,0 millioner kroner. Summen av rentebærende gjeld og rentebærende eiendeler ved utgangen av fjerde kvartal ga en netto rentebærende eiendel på 223,2 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene ventes fortsatt å være ganske robuste. Sterke markedsutsikter ventes innenfor samferdsel og infrastruktur på både vei og bane, mens fortsatt lav etterspørsel er ventet innen olje og gass grunnet lavere oljepriser og investeringer på norsk kontinentalsokkel. Svakere norsk krone bidrar til en bedre posisjon for norsk eksport og industri.

Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst.

Selskapet vil presentere resultatet for fjerde kvartal 2015 i dag, 26. februar, kl 09.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Presentasjonen vil holdes av konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og konserndirektør for økonomi og finans Anne Harris. Presentasjonen vil bli kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=29502098.

*Underliggende, justert for børskostnader

hFor ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Investorrelasjoner: 
 
 Mirza Koristovic, Leder for investorrelasjoner og finans        
  
Telefon: +47 93 87 05 25         
  
E-post: ir@multiconsult.no

Media:         
  
Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder         
   Telefon: +47 911 70 188         
   E-post: gaute.christensen@multiconsult.no

hDenne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Multiconsult is one of the leading firms of consulting engineers and designers in Norway. The company delivers multidisciplinary consulting and design, project engineering and management, verification, inspection and supervision – to customers in Norway and abroad, focusing on the following sectors: buildings & properties, industry, oil & gas, transportation & infrastructure, energy, environment & natural resources. Visit www.multiconsultgroup.com or www.multiconsult.no for more information.