Multiconsult ASA andre kvartal 2016: God inntjening og økt ordrereserve

Oslo, 23. august 2016 – Konsernets netto driftsinntekter steg til 710,9 millioner kroner, en økning på 27,5 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen ble i hovedsak drevet av 94,2 millioner kroner fra LINK arkitektur AS, høyere aktivitet, og en økning i debiteringsgraden til 70,9 prosent. En kalendereffekt på fire flere arbeidsdager sammenliknet med andre kvartal i fjor bidro til økningen i konsernets netto driftsinntekter. Nedskrivninger på enkelte prosjekter har påvirket konsernets netto driftsinntekter negativt.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 92,0 millioner kroner, en økning på 29,4 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Kalendereffekten med fire flere arbeidsdager og bidrag fra LINK arkitektur AS er hovedgrunnene til økningen. Høyere driftskostnader, som er i takt med økt antall ansatte, motvirket delvis de positive effektene.

«Jeg er glad for å se at organisasjonen fortsetter å levere solide resultater i et konkurranseutsatt marked. Kontrakten for det nye sykehuset i Tønsberg er av betydelig størrelse og strategisk verdi for oss og bekrefter Multiconsult og LINK arkitektur sin posisjon i sykehusmarkedet» sier Christian Nørgaard Madsen konsernsjef i Multiconsult ASA.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av andre kvartal forbedres med en økning fra andre kvartal i fjor på 15,0 prosent til 1 839,3 millioner kroner. Økningen er hovedsakelig drevet av den store, strategisk viktige kontraktstildelingen for det nye sykehuset i Tønsberg, inkluderingen av LINK arkitektur AS fra 30. september 2015, samt solid vekst fra samferdsel og infrastruktur. Nye kontrakter tildelt i løpet av kvartalet inkluderer blant andre det nye sykehuset i Tønsberg, ny bussvei i Stavanger, og Zanzibar energy sector support project. Hoveddelen av ordreinntaket var knyttet til nye kontrakter, men viktige utvidelser av eksisterende kontrakter som Radisson Blu Hotell Norge og Campus Ås i Norge samt Neelum Jhelum i Pakistan ble også registrert i kvartalet. Avrop på rammeavtaler, slik som det viktige Fosen Vind prosjektet, blir registrert i ordrereserven ved signering.

Konsernets balanse er solid med totale eiendeler per 30. juni på 1 279,3 millioner kroner og en total egenkapital på 315,7 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 50,0 millioner kroner. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av andre kvartal var en netto rentebærende eiendel på 40,1 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene for 2016 ventes fortsatt å være ganske robuste. Bygg og eiendom er forventet å ha en moderat, men stabil vekst. Markedsutsiktene for arkitektur fortsetter å være påvirket av regionale forskjeller. Etterspørselen innen olje og gass er ventet å fortsatt være lav grunnet lave oljepriser og lavere investeringer på norsk kontinentalsokkel. Investeringer fra offentlig sektor innen vei og bane gir sterke markedsutsikter for samferdsel og infrastruktur. Energimarkedet er fortsatt sterkt i Norge, spesielt innen transmisjon og vannkraft. Det internasjonale markedet innen fornybar energi fortsetter å vokse og fører til nye forretningsmuligheter for Multiconsult.

Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst, både i Norge og internasjonalt.

Selskapet vil presentere resultatet for andre kvartal 2016 i dag, 23. august, kl. 09.00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo. Presentasjonen vil holdes av konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og konserndirektør for økonomi og finans Anne Harris.

Presentasjonen vil bli kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=36209034 .

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Investorrelasjoner:
    Mirza Koristovic, Leder for investorrelasjoner og finans
    Telefon: +47 93 87 05 25
    E-post: ir@multiconsult.no

Media:
    Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder
    Telefon: +47 911 70 188
    E-post: gaute.christensen@multiconsult.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

Om oss

Multiconsult is one of the leading firms of consulting engineers and designers in Norway. The company delivers multidisciplinary consulting and design, project engineering and management, verification, inspection and supervision – to customers in Norway and abroad, focusing on the following sectors: buildings & properties, industry, oil & gas, transportation & infrastructure, energy, environment & natural resources. Visit www.multiconsultgroup.com or www.multiconsult.no for more information.