Multiconsult ASA fjerde kvartal og fullt år 2016

2016 var et solid år i et utfordrende marked. Økte driftskostnader og nedskrivninger påvirket inntjeningen i fjerde kvartal, mens den internasjonale virksomheten og LINK arkitektur forbedret seg.

Oslo, 28 februar 2017 – Konsernets netto driftsinntekter i fjerde kvartal økte med 5,5 prosent til 685,5 millioner kroner, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen i driftsinntektene ble drevet av høyere produksjon som følge av økt bemanning i Norge, samt forbedret prosjektaktivitet i den internasjonale virksomheten og LINK arkitektur. Prosjektnedskrivninger påvirket driftsinntektene negativt. Debiteringsgraden var stabil på 69,0 prosent. Markedsprisene er på et tilsvarende nivå som i fjor. For fullt år 2016 økte netto driftsinntekter med 15,9 prosent til 2 604,6 millioner kroner.

Underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA*) for kvartalet ble 29,7 millioner kroner, en nedgang på 42,0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftskostnader økte i kvartalet. For året 2016 som helhet, var underliggende driftsresultat før avskrivninger 225,5 millioner kroner, en nedgang på 14,4 prosent fra året før.

Med virkning fra 1. januar 2017 har morselskapet endret pensjonsplan for de 280 ansatte som var på ytelsespensjonsordning. Den nye innskuddspensjonsordningen omfatter nå alle ansatte. Endringen har medført en positiv engangseffekt beregnet, i tråd med IFRS, til 107,3 millioner kroner på rapportert driftsresultat før avskrivninger i fjerde kvartal og fullt år 2016. Endringen har ingen kortsiktig kontanteffekt.

Styret vil foreslå et utbytte på NOK 3,00 per aksje for 2016 for generalforsamlingen, i tråd med selskapets utbyttepolitikk.

Multiconsult kjøpte 12. desember 2016, gjennom datterselskapet LINK arkitektur AS, det danske arkitektselskapet aarhus arkitekterne. Kjøpesummen var 49,2 millioner danske kroner.

- Ser vi på fullt år 2016, er jeg glad for å se den sterke veksten i omsetning og forbedring i debiteringsgraden i et utfordrende marked. Oppkjøpet av aarhus arkitekterne baner vei for en enda sterkere virksomhet med fokus på de strategiske ambisjonene i 3-2-1 GO, sier administrerende direktør i Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen.

Konsernets ordrereserve er fortsatt solid ved utgangen av året, og utgjorde 1 793,1 millioner kroner (1 727,5 millioner kroner), en økning på 3,8 prosent fra i fjor. LINK arkitektur hadde et sterkt bidrag år over år.

Ordreinntaket i fjerde kvartal økte med 28,1 prosent til 947,1 millioner kroner (739,6 millioner kroner). Alle forretningsområdene, med unntak av Samferdsel & Infrastruktur, økte ordreinntaket. Blant nye kontrakter dette kvartalet var Åsane videregående skole, konseptstudie E39 Bjørnafjorden, Kongsvingerbanen samt Tvedestrand og Horten videregående skoler. Utvidelser av eksisterende kontrakter som Kampflybasen og Campus Ås i Norge, samt Kamuzu Barrage i Malawi ble også registrert i kvartalet. Ordreinntaket per 31 desember 2016 var 3 084,7 millioner kroner (2 808,0 millioner kroner).

Selskapet fullførte aksjekjøpsprogrammet for ansatte i fjerde kvartal, hvor om lag 34 prosent av de ansatte i konsernet deltok. Per 31. desember 2016 eier de ansatte 20 prosent av aksjene i selskapet. "Det er veldig inspirerende å se at ansatte i hele Multiconsult-gruppen fortsetter å delta i aksjekjøpsprogrammet, som nå ble vellykket for andre år på rad", sier administrerende direktør i Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen.

Konsernets balanse er solid med totale eiendeler per 31. desember 2016 på 1 381,6 millioner kroner og sum egenkapital på 507,5 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 176,0 millioner kroner. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av fjerde kvartal var en netto rentebærende eiendel på 116,5 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene for 2017 er ganske positive. Dagens markedspriser har stabilisert seg, men den generelle lønnsveksten i Norge har ført til utfordringer i bransjen generelt.

Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst, både i Norge og internasjonalt.

Selskapet vil presentere resultatet for fjerde kvartal 2016 i dag, 28. februar, kl. 09.00 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Presentasjonen vil holdes av konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og konserndirektør for økonomi og finans Anne Harris.

Presentasjonen vil bli kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og
http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=44476287 

*Underliggende EBITDA; Selskapet har med virkning fra 1 januar 2017 avviklet ytelsesbasert pensjonsordning. Avviklingen resulterte i en positiv engangseffekt beregnet, i tråd med IFRS, til 107,3 millioner kroner lavere personalkostnader ekskludert fra det underliggende resultatet i 2016.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

     Investorrelasjoner:

          Mirza Koristovic, Leder for investorrelasjoner og finans

          Telefon: +47 93 87 05 25

          E-post: ir@multiconsult.no

     Media:

          Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder

          Telefon: +47 91 17 01 88

          E-post: gaute.christensen@multiconsult.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12