- Vi skal satse videre på mineralnæringen

I dag lanserte nærings- og handelsminister Trond Giske Strategi for mineralnæringen på Høgskolen i Narvik. - Økte råvarepriser gir nye muligheter for denne næringen, sier statsråden.

Målet er at strategien skal være ferdig våren 2012. Den vil gjennomgå sentrale rammebetingelser for næringen.

- Nå begynner arbeidet med å fylle strategien med innhold, slik at kartleggingen av mineralressursene kan bli til arbeidsplaser og verdiskaping i lokalsamfunn, sier Giske. De siste årenes vekst i de globale økonomien har gitt en kraftig økning i råvareprisene. Kina og de andre BRIK-landene har hatt en sterk inntektsvekst, og mye av den ekstre inntekten går til kjøp av forbruksvarer.

- De siste årene har vi sett at flere land utarbeider strategier på mineralområdet. Det er gode forutsetninger for å videreutvikle denne næringen i Norge. Kina har posisjonert seg internasjonalt og kjøpt seg opp i gruver over hele verden. Japan og USA har utarbeidet strategier, og EU har utarbeidet et råvareinitiativ for å sikre tilgangen til råvarer for egen industri. Finland utarbeidet en mineralstrategi som var ferdigstilt høsten 2010, og Sverige har besluttet å utarbeide en strategi for mineralnæringen. Utviklingen gjør det naturlig å se på rammebetingelsene for mineralnæringen i Norge. Vi vil se hvordan myndighetene kan legge til rette for økt verdiskaping i næringen, sier Giske.

Strategien vil vise retningen for regjeringens politikk for mineralnæringen. Den vil blant annet omtale:

  • Globale trender
  • Norske mineralressurser og norsk mineralnæring
  • Kartlegging av norske mineralressurser
  • Koordinering av relevant regelverk
  • FoU og kompetanse

- Mineralloven, som trådte i kraft 01.01.10, gir et godt rammeverk for å ta i bruk mulighetene som ligger der. Det er likevel utfordringer for næringen som myndighetene bør ta tak i. I arbeidet med strategien vil vi legge vekt på atrammevilkårene for mineralvirksomhet gir god forutsigbarhet for næringen, sier Giske. 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker