- Vis større samfunnsansvar i utlandet

- Internasjonalisering åpner for nye forretningsmuligheter, men innebærer også utfordringer blant annet knyttet til samfunnsansvar. Vi forventer at norske selskaper skal være ledende  innenfor dette arbeidet , sier Trond Giske.

Statsråden åpnet 11. juni Nærings- og handelsdepartementets eierskapskonferanse for 2013. Et sentralt tema var skandinaviske selskapers virksomhet i utlandet.

Tyngdepunktet i verdensøkonomien forskyver seg sørover og østover. BRICS-landene – Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika – vil utgjøre en større andel av verdensmarkedet i årene fremover. Disse landene blir stadig viktigere for Norge, og siden år 2000 har samhandelen firedoblet seg.

- Handel og investeringer over landegrenser har flere positive effekter, men det kan være med på å bidra negativt til bærekraftig utvikling. Det avgjørende er selskapenes samfunnsansvar, sier Giske.

Han oppfordrer norsk næringsliv i utlandet til å legge enda sterkere vekt på dette.

- Vi vet at arbeidsvilkår i enkelte land kan være i strid med internasjonale regler. Vi forventer at alle norske bedrifter med internasjonal virksomhet sørger for at deres bedrifter følger regelverket, sier Giske.

På eierskapskonferansen konkretiserte statsråden forventningene regjeringen har til alle norske investeringer og eierskap over landegrenser:

• Respekt grunnleggende menneskerettigheter, herunder barns, kvinners og urfolks rettigheter.

• Legg ILOs kjernekonvensjoner om organisasjonsfrihet, avskaffelse av tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering, til grunn i all virksomhet.

• Ha HMS-standarder som ivaretar arbeidstakernes sikkerhet og helse.

- Norske selskaper bør følge opp dette. Det er gode forretningsmessige grunner til å minimere den type risiko det innebærer å bryte reglene også.

Tragedien som rammet tekstilindustrien i Bangladesh i april førte til internasjonal debatt om hvilket ansvar utenlandske selskaper har for arbeidsforhold utenfor egne landegrenser.

- Ulykken i Bangladesh minner oss om at mange arbeidstakere fortsatt jobber under utrygge forhold. Vårt mål er er å bidra til skikkelige arbeidsforhold, sier Giske.

Trond Giske understreket på eierskapskonferansen at for de statseide selskapene er forventningene høye. Regjeringen forventer at selskap med statlig eierandel er lededende innenfor arbeidet med samfunnsansvar.

På eierskapskonferansen ble Statens Eierberetning for 2012 lagt fram. Formålet med eierberetningen er å gi en oversikt over det statlige eierskapet, hvordan eierskapet forvaltes og utviklingen i selskapene.Kontaktperson:
Pressevakt, mobil 902 51 303

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»