20 millionar til forskningsfartøy

Regjeringa foreslår å auke innsatsen for å utruste forskingsfartøya med ytterlegare 20 millionar kroner.

– Godt utstyr og bruk av den nyaste teknologien er viktig for marin forsking. Eg forventar at opprustninga av forskingsfartøya våre vil hjelpe til meir presise bestandsberekningar og ei meir kostnadseffektiv toktgjennomføring, seier fiskeriminister Per Sandberg.

I proposisjonen om "Tilleggsbevilgninger og omprioriteringar i statsbudsjettet 2016" foreslår regjeringa ei løyving på 20 millionar kroner til utstyr for datainnsamling til Havforskningsinstituttets forskingsfartøy.

I saldert budsjett 2016 blei det løyvt 100 millionar kroner til vedlikehald og oppgradering av forskingsfartøy, som ein del av tiltakspakken for auka sysselsetjing.

Med dagens kapasitet og rammevilkår i verfts- og utstyrssektoren, er det sannsynleg at norske leverandørar og verft vil vere konkurranse­dyktige for desse leveransane.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»