Auke i hysekvoten for 2015

- Auken i hysekvote for i år er gledeleg og gjer det lettare for fiskarane å gjennomføre  torskefisket, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Noreg og Russland er i dag på eit møte i Moskva vorte einige om å auke hysekvoten for 2015 frå 178.500 tonn til 223.000 tonn. Bakgrunnen for auken er at forskarane på eit møte om metoderevisjon tidlegare i år vart einige om ein revidert metodikk for bestandsvurderinga, og det inneber ei kraftig oppjustering av hysebestanden.

Det er for det meste gammal fisk i alderen 9-11 år som er oppjustert, og dette er fisk som har teke ut det meste av vekstpotensialet sitt. Det er derfor ikkje mykje å hente på å vente med å ta ut meir av denne fisken. Auken er på 25 prosent av den opphavlege kvoten, og dette er i tråd med forvaltningsregelen.

Fiskeridirektoratet vil no vurdere korleis og når kvoteauken skal gjennomførast. 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»