Bedre rammevilkår for visningsanlegg for lakseoppdrett

Endringen innebærer at det kan knyttes fire oppdrettslokaliteter til en akvakulturtillatelse til visning, mot dagens to.

– Dette vil gi bedre fleksibilitet og forutsigbarhet for anleggene, blant annet bidra til et godt visningstilbud også når enkelte lokaliteter rutinemessig brakklegges. Slik kan det skapes et enda bedre tilbud til publikum, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Visningsanlegg vil etter dette være likestilt med alminnelige lakseoppdrettsanlegg når det gjelder hvor mange lokaliteter som kan knyttes til en tillatelse.

Formålet med tillatelser til visningsanlegg for akvakultur er å bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur hos allmennheten – alt fra skoleelever til turister. I dag er det etablert 16 slike visningsanlegg langs kysten.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker