Bedre samordning av tilsyn med havbruksnæringen

Riksrevisjonen undersøkelse av havbruksforvaltningen i 2012 viste at de tre tilsynsinstansene Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet/ fylkesmennene har ulike tilnærminger til tilsynsarbeidet, og anbefalte større grad av harmonisering.

-Havbruksnæringen bør ha krav på at de tre tilsynsinstansene fremstår på en samordnet måte. Det er viktig at dette arbeidet nå kommer i gang. Regjeringen er opptatt av effektivisering og forenkling, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Det nedsettes nå en arbeidsgruppe som skal levere sin rapport innen utgangen av året som skal se på mulighetene for bedre samordning på følgende områder:

-          Risikoforståelse som ligger til grunn for utvelgelse av tilsynsområder og -objekter

-          Planlegging og gjennomføring av tilsyn og kontroller

-          Gjensidig bruk av kompetanse/personellressurser/data/tilsynsinformasjon

-          Ileggelse av reaksjoner og sanksjoner

- Jeg forventer at etatene er kreative i sin tilbakemelding, som vi har bedt om innen utgangen av året. Dette er et område Stortinget også har påpekt viktigheten av at blir fulgt opp. Det offentlige må se på nye måter å innrette arbeidet sitt på tvers av sektorer, for å få en best mulig utnyttelse av skattebetalernes midler, sier Aspaker.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»