EFTA og Hong Kong, Kina undertegnet en frihandelsavtale

EFTA-statene og Hong Kong, Kina undertegnet en frihandelsavtale under EFTAs ministermøte i Schaan, Liechtenstein i dag.

- Jeg er veldig glad for at vi har undertegnet frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Hong Kong, Kina her i Liechtenstein i dag. Hong Kong, Kina er et regionalt handelssentrum og en viktig base for norske virksomheter for å betjene markeder i hele Sørøst-Asia, sier statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Rikke Lind.

Avtalen ble undertegnet av Hong Kong, Kinas fungerende sekretær for handel og økonomisk utvikling Gregory So Kam-leung og av Aurelia Frick (Liechtenstein),
Össur Skarphéðinsson (Island), Johann Schneider-Ammann (Sveits) og Rikke Lind.

- Hong Kong, Kina er allerede en svært åpen økonomi med gode vilkår for norske eksportører og investorer. Avtalen er viktig fordi den sikrer forutsigbarhet og ikke-diskriminerende rammebetingelser i et viktig marked. Vi har nå et solid grunnlag for langsiktig og seriøs norsk satsing i Hong Kong, Kina, sier Lind.

Forhandlingene mellom EFTA og Hong Kong, Kina startet i januar 2010 og ble avsluttet etter i overkant av et år med forhandlinger. Frihandelsavtalen omfatter blant annet handel med varer og tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, tvisteløsning og bærekraftig utvikling.

Dette er første gang EFTA har forhandlet frem et resultat på bærekraftig utvikling med utgangspunkt i EFTAs felles posisjon, som ble vedtatt på EFTAs ministermøte i juni 2010. Avtalen inneholder et kapittel med bestemmelser om handel og miljø samt en sideavtale om handel og arbeidstakerrettigheter.

- Resultatet på bærekraftig utvikling er en milepæl i EFTAs arbeid med frihandelsavtaler og bekrefter at handel skal foregå på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling, sier Lind.

Samhandelen mellom Norge og Hong Kong, Kina er i vekst, og beløp seg i 2010 til 3 milliarder kroner. Av vår vareeksport på 1,6 milliarder kroner, sto fisk og sjømat for nesten halvparten. Handel med tjenester er også betydelig, ikke minst innenfor den maritime klyngen, og flere norske virksomheter er etablert i Hong Kong, Kina.

EFTAs ministre diskuterte også prioriteringer videre og status for pågående forhandlinger. EFTA-ministrene la vekt på å videreutvikle nettverket av frihandelsavtaler i Asia og besluttet å innlede forhandlinger med Vietnam og Malaysia så snart som mulig.

På bakgrunn av Mercosur-landenes (Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguya) økte betydning som handelspartner ble det lagt vekt på å arbeide for tettere bånd med disse landene.

Fra norsk side ble det tatt initiativ til økt fokus på muligheter for handelsavtaler med fremvoksende økonomier i Afria.

EFTA forhandler for tiden om frihandelsavtaler med en rekke viktige markeder som Russland, India og Indonesia.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker