Eierskapspolitikken ligger fast

- Vår håndtering av denne saken er i tråd med statens prinsipper for eierstyring. Det er innenfor disse prinsippene anledning for Næringsdepartementet som eierdepartement å ta opp forhold som selskapene bør vurdere, samtidig som man understreker at det er styret som tar beslutningen, sier Giske.

I Kap. 3.4 ”Kontakten med selskapene” i eierskapsmeldingen, og som stortinget har sluttet seg til, står det:

”Rammene omkring eierstyring er ikke til hinder for at staten, som andre aksjonærer, i møter tar opp forhold som selskapene bør vurdere i tilknytning til sin virksomhet og utvikling. De sysnpunkter staten gir uttrykk for i slik møter, er å betrakte som innspill til selskapets administrasjon og styre. Styret har ansvar for å forvalte selskapet til beste for alle aksjonærer og må foreta de konkrete avveininger og beslutninger”.

Giske understreket i møte med Norvik at styret ikke var truet

- Jeg er glad for at vi nå kan legge diskusjonen om trussel mot styrets posisjon bak oss, sier næringsminister Trond Giske

- På møtet 5. januar spurte Norvik spesifikt om enkelte utsagn i denne prosessen var å oppfatte som en trussel om å kaste styret dersom styret går inn for salg. Til dette svarte jeg at slik var det ikke å oppfatte og at jeg verken hadde eller ville fremsette noen trussel.

SMSer til Norvik

I pressekonferansen ble det henvist til SMSer fra departementet til Norvik lørdag 7. januar.

- I disse formidlet jeg via embedsverket igjen mitt syn om at det måtte sees på løsninger som unngikk salg av TV2 til utlandet. Jeg formidlet at jeg ønsket å bringe saken inn for underutvalget, men at tidsløpet ikke ga mulighet til å drøfte saken. Jeg formidlet også at drøftingen ikke var for å instruere, men for at regjeringen skal være orientert før noe vedtak er fattet.

For at det ikke skal herske noen tvil om innholdet i SMSene velger Næringsdepartementet å offentliggjøre disse i sin helhet. (Den nøyaktige ordlyden var ikke fra Giske, men basert på telefon til embedsverket. Ordlyden inneholder også noen korrekturfeil.)

SMS nummer 1 7. januar kl 13.52:

”Takk. Vet du noe mer om tidsløp? statsråden har bedt meg formidle at han fortsatt mener at det må finnes en løsning hvor TV2 ikke selges. Dette er forsterket av at de ansatte i a-pressen så klart går i mot. Han ønsker å orientere regjeringens underutvalg. Og ber om at det ikke fattes noe vedtak om salg før som. Også er drøftet der fint om du kan kontakt meg. Mvh (embedsmann)”.

SMS nummer 2 7. januar kl 14.23

”Harald. Statsråden ønsker å presisere at når han ønsker å drøfte saken i regjeringen så er det ikke for å instruere, men for at regjeringen skal være orientert før noe vedtak er fattet. Han ønsker også formidlet i styret at informasjon i denne saken har vært dårlig håndtert og at en rask beslutning nå vil forsterke dette. Når statsministeren sier at R ikke har noen mening mener Giske det nettopp har sammenheng med at tidsløpet ikke har gitt tid til å drøfte saken.”

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker