Endringer i reglene for når det foreligger brudd på vilkår for fem prosent kapasitetsvekst

Lakseoppdrettere er i påvente av nytt reguleringssystem for kapasitetsjusteringer gitt mulighet til å søke om fem prosent vekst, men med strenge lusekrav. Nærings- og fiskeridepartementet endrer ikke vilkårene for kapasitetsveksten, men gjennomfører endringer i regelverket som skal sikre at oppdrettere ikke feilaktig blir underlagt sanksjoner og reaksjoner for brudd på vilkårene.

Alle etablerte oppdrettere får nå ny mulighet for å melde interesse for tilbudet om fem prosent vekst.

En rapport fra Norsk Regnesentral har påvist utfordringer knyttet til potensielle falske positive telleresultat ved lave lusegrenser. Veterinærinstituttet har nå, på oppdrag fra departementet, kommet med forslag til håndtering av problemet.

- Brudd på vilkårene for kapasitetsvekst har alvorlige konsekvenser, og det er derfor avgjørende at det ikke kan såes tvil om det foreligger brudd på vilkårene eller ikke. Når vi nå endrer på forutsetningene for kapasitetsøkningen, mener jeg det er riktig at alle oppdrettere får mulighet til å vurdere tilbudet på nytt, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Forskriften endres slik at det først regnes som brudd på vilkårene ved lusetall mellom 0,2 og 0,3 lus per fisk i tre påfølgende uker. Ved nivå på 0,3 lus per fisk eller mer regnes det som uansett som brudd på vilkårene allerede etter én telling.

Alle etablerte oppdrettere, inkludert de som har takket nei tidligere, får nå mulighet til å vurdere tilbudet om 5 prosent kapasitetsvekst på nytt. Frist for å melde interesse for tilbudet settes til 10. januar 2017. Endelig frist for å betale vederlag settes til 1. mars 2017. Kapasitetsøkningen, og vilkårene for denne, trer i kraft to uker etter at vederlaget er innbetalt.

Vedlegg:

Vurdering av tellemetodikk ved lave lusetall

Rapport - Forslag til håndtering av falske positive og negative lusetellinger ved lave lusetall

Forskrift om endring auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»