Enklare reglar for havfiskeflåten

Regjeringa har i dag bestemt å oppheve kravet om eigarfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten. – Dette vil gjere struktureringsprosessen enklare og mindre tungrodd, og spare reiarlaga for administrative kostnader, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

I havfiskeflåten har det vore eit vilkår for strukturering at det er eit eigarfellesskap mellom fartøyet som går ut av fiske og fartøyet eller fartøya som får strukturkvote for første gong.

Endringa inneber ei forenkling av regelverket, og vil spare næringa for administrative kostnader knytt til eigarendringar og omorganisering ved strukturering. Endringa fører også til at havfiskeflåten og kystfiskeflåten får samanfallande reglar.

Forslaget inneber at det er opp til reiarlaga seg i mellom å avtale kva for fartøy det skal søkjast om tildeling av førstegongs strukturkvote for. Tildelinga av strukturkvote er i alle høve også avhengig av at dei andre vilkåra for tildeling er oppfylte, og at fiskeriforvaltninga gjer nødvendige vedtak.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»