Enklere anskaffelsesregler

Nye forskrifter vil gjøre offentlige innkjøp både enklere og bedre. Flere tusen anskaffelser hvert år trenger ikke lenger kunngjøres. 

- Det blir nå enklere for offentlige etater å gjøre innkjøp. Det blir også enklere for særlig små og mellomstore bedrifter å delta i konkurransene. Det er bra, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Hever beløpet
Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser. I tillegg er det vedtatt endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser. 

Den nasjonale terskelverdien øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner. Det betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler. Det betyr en betydelig forenkling for flere tusen anskaffelser hvert eneste år.

Innkjøp under terskelverdien må likevel fortsatt følge grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling, og det offentlige må kunne dokumentere hvordan konkurransen er gjennomført. 

Lov å snakke sammen
For innkjøpene som fremdeles må kunngjøres nasjonalt, innføres en ny og enklere prosedyre. Forhandlingsforbudet fjernes. Nye regler åpner for at leverandører og oppdragsgivere kan gå i dialog når det er behov for det for å få en god anskaffelse.

Det innføres enklere og mer fleksible regler for helse- og sosialtjenester. Kun anskaffelser over 6,3 millioner kroner må kunngjøres. Adgangen til å vektlegge særtrekkene ved helse- og sosialtjenester tydeliggjøres. Helt sentralt står hensynet til brukerens behov.

Ideelle organisasjoner
Regjeringen ønsker å utnytte de mulighetene EØS-regelverket gir for å legge til rette for at ideelle organisasjoner skal forbli viktige leverandører av helse- og sosialtjenester.

- De nye reglene gjør det mulig å legge vekt på kvaliteter ved tilbudet som de ideelle tradisjonelt har vært gode på, sier Mæland.

Departementet er i tillegg i gang med å innhente en juridisk utredning som skal vurdere om dette handlingsrommet er større enn hittil antatt.

Dette kan på sikt føre til nye regelendringer.


Plikt om lærlinger
I tillegg til de nye anskaffelsesforskriftene og klagenemndforskriften, har Kunnskapsdepartementet utarbeidet en ny forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærling. Denne forskriften ble sendt på høring denne uken.

Departementet tar sikte på at nytt anskaffelsesregelverk i form av ny lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter skal tre i kraft samlet. Planlagt dato for ikrafttredelse er 1. januar 2017.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker