Forenkler hverdagen for fiskere


Regjeringen har i dag fremmet en lovproposisjon for Stortinget der hovedformålet er å forenkle prosessen for tildeling av fisketillatelser.

- Forslaget vil innebære en betydelig forenkling og kostnadsbesparelse både for næringsaktører og forvaltning, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- Dette er en sak mange fiskere har tatt opp med meg, og som gjennom høringen har fått bred støtte fra fiskerinæringen. Forslaget vil gjøre det enklere for et rederi å få tildelt en fisketillatelse for sitt fartøy dersom et annet rederi oppgir tilsvarende tillatelse for sitt fartøy, sier Aspaker.

Forslaget går ut på at det heretter vil være tilstrekkelig med bare én søknad, og det vil ikke være nødvendig med kjøp og tilbakesalg av fartøyet.

I dag må rederier som ønsker dette gjennomføre minst tre forskjellige søknadsprosesser overfor fiskeriforvaltningen, og i tillegg gjennomføre to eiendomsoverdragelser, det vil si kjøp og tilbakesalg av et av fartøyene. En gjennomgang av forvaltningspraksis indikerer at forvaltningen årlig behandler minimum 100-200 slike saker.

– Lovforslaget er viktig fordi dette vil spare fiskere og forvaltning for flere hundre søknadsprosesser hvert år. Rederiene vil i tillegg oppnå større forutsigbarhet ved at de ikke vil være avhengig av utfallet av tre uavhengige prosesser for å oppnå samme resultat, sier Aspaker.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker