Forenkler landingsforskriften

- Jeg har i tretten måneder snudd alle stener for å finne løsninger tilpasninger, uten å få nødvendige forenklinger for næringen. Noen ganger må man stoppe opp å evaluere, og ta en helhetlig vurdering. Jeg er kommet til at det er behov for å gjøre justeringer i landingsforskriften, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Kravene til vekter og innveiing ved landing videreføres. All fisk som landes skal fortsatt veies fortløpende, og det skal utstedes landings- og sluttsedler som før. Alt uttak av fisk som transporteres fra det enkelte mottaksanlegget skal fortsatt journalføres umiddelbart. Men plikten til å føre produksjonsjournal og journal for lager fjernes.

Ny landings- og sluttseddelforskrift trådte i kraft 1. januar 2015. Fra 1. januar i år ble bedriftene også pålagt å føre journal over fisk som ble satt i produksjon. Journalen skulle blant annet inneholde opplysninger om når produksjonen var satt i gang, art, produkttilstand, kvantum og anvendelse. Det skulle også føres opp detaljerte opplysninger om transport av fisken.

– Tilbakemeldingene jeg fikk fra mange aktører i næringa var at reglene var for kompliserte, og at de la unødvendige byrder særlig på de mindre bedriftene. Det har jeg valgt å lytte til. Forenklingen innebærer at bedriftene ikke skal trenge å journalføre så detaljert som det tidligere ble lagt opp til, sier Sandberg  

- Det er viktig å ha god ressurskontroll, men det må skje på en måte som ikke truer arbeidsplasser og mottak langs kysten. Nå mener jeg vi har funnet en løsning som ivaretar begge deler, sier fiskeriministeren.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker