Foreslår at fiskarane kan utnytte fordelane ved ny uføretrygd

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høyring eit forslag som skal gjere det enklare å kombinere fiskaryrket og uføretrygd.

- Ny uføretrygd som tredde i kraft 1. januar skal gjere det enklare å kombinere arbeid og uføretrygd for dei som har høve til det. Forslaget inneber at fiskarar langt på veg vil kunne utnytte fordelane ved den nye uføretrygda på same måte som andre yrkesgrupper, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 I høyringa ligg det også forslag om andre endringar i manntalsforskrifta og ervervsløyveforskrifta. Desse forslaga gjeld mellom anna forskriftsfesting av forvaltningspraksis. Dette vil gjere regelverket meir tilgjengeleg og føreseieleg for næringsaktørane.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker